Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

07:45 / 19 March 2015 Fastpartner Press release

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 23 april 2015

Utdrag ur förslaget till dagordning:
Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor 50 öre per stamaktie samt utdelning om högst 20 kronor per preferensaktie
Valberedningen föreslår omval av tre sittande styrelsemedlemmar och nyval av två styrelsemedlemmar
Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av stam- och/eller preferensaktier för förvärvsändamål och/eller kapitalisering av bolaget

Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl 16.00 på Summit - Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress FastPartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, via e-post till info@fastpartner.seeller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 17 april 2015.

Stockholm den 19 mars 2015

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 mars 2015 kl. 07:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/