Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB (publ) emitterar obligationer om 200 MSEK

15:15 / 23 November 2015 Fastpartner Press release

FastPartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 500 MSEK (ISIN: SE0007576947), varav obligationer om 300 MSEK emitterades i september 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 99,075%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M + 3,50 procentenheter och har slutligt förfallodatum i september 2019.
Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland fastighetsförvärv. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen.

Stockholm den 23 november 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 23 november 2015 kl. 15:15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/