Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid NASDAQ Stockholm

15:00 / 26 October 2015 Fastpartner Press release

FastPartner offentliggjorde den 15 september 2015 att bolaget emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall FastPartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har FastPartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på FastPartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stockholm den 26 oktober 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/