Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

11:45 / 21 October 2015 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 22,1% och uppgick till 836,1 (684,9) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 25,3% och uppgick till 574,5 (458,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,7 (66,9)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 380,5 (287,7) MSEK, per stamaktie 7,10 (5,42) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 545 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 480,4 (12 046,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 845,3 (155,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 969,4 (313,5) MSEK, per stamaktie 17,64 (5,42) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:

- Ett fastighetsvärde överstigande 15 mdr
- Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

     
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl 11:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/