Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

15:00 / 28 April 2011 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - mars  2011 ökade med 7,0% och uppgick till 116,9 (109,3) MSEK.

· Förvaltningsresultatet minskade till 50,4 (55,6) MSEK, per aktie 0,99 (1,10) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras främst av ökade räntekostnader.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 5 118,3 (5 099,4) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 1,5 (-0,3) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat med stöd av externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick för perioden till 30,3 (58,9) MSEK, per aktie 0,60 (1,16) kr . Försämringen jämfört med samma period föregående år förklaras av värdeförändring i LinkMed med -14,0 MSEK och ökning av skatt med 9,2 MSEK.

· FastPartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta kommer att ske genom förvärv och utveckling av egna fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 1 500 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se (www.fastpartner.se)

Show as PDF