Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2007

13:26 / 25 February 2008 Fastpartner Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007     · Resultat per aktie: 7,16 (6,18) kr · Hyresintäkter: 381,5 (320,5) MSEK · Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 170,0 (104,0) MSEK · Resultat före skatt: 471,7 (315,5) MSEK, varav fastighetsrörelsen 528,0 (303,5) och övrig finansiell verksamhet – 56,3 (12,0) MSEK · Resultat efter skatt: 363,8 (315,0) MSEK · Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB · Föreslagen utdelning: 1,75 (1,60) kr/aktie

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF