Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

12:00 / 24 February 2005 Fastpartner Press release

• Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 298,2 MSEK (283,0) • Resultat efter skatt uppgick till 41,3 MSEK (17,6), resultat före skatt uppgick till 56,8 MSEK (25,1). • Resultat per aktie blev 0,81 kr/aktie (0,34) • Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 40,6 MSEK (30,3) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,1 MSEK (54,7) • Prognos för 2005 är att resultatet före skatt kommer att uppgå till 90 MSEK • Utdelning föreslås öka med 30% till 65 öre/aktie


Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) Anders Larsson, ekonomi- och finanschef / vice VD Tel. 08-402 34 74 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF