Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2003

12:00 / 19 February 2004 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2) · Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat före skatt uppgick till 25,1 MSEK (51,5). · Resultat per aktie blev sålunda 0,34 kr/aktie (0,63) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 30,3 MSEK (0,3) · Kassaflöde från den löpande förvaltningen 54,7 MSEK (19,1) · Under året har 7 (8) fastigheter avyttrats för 357 (230) MSEK med ett resultat om 12,3 (62,5) MSEK · Prognos 50 MSEK före skatt · Förslag till utdelning 50 öre/aktie

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF