Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport per 31 mars 2003

16:05 / 23 April 2003 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003. Affärsidé FastPartner skall: · Äga och förvalta fastigheter i expansiva orter · Förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter · Prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i Stockholm · Prioritera värdetillväxt och kassaflöden · I harmoni med tillväxt, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla bolag i riskkapitalrörelsen För att nå förbättrade kassaflöden har under de senaste två åren och under perioden ett flertal lågavkastande bostadsfastigheter i framförallt Göteborg sålts till bostadsrättsföreningar. Detta har inneburit en så kraftig reduktion av fastighetsbeståndet i region Väst att beslut fattats att på sikt avveckla hela detta bestånd. Riskkapitalrörelsen drivs med inriktning att strukturera innehaven i portföljbolagen och avvakta tills både marknaden och innehaven blir mogna för försäljningar eller andra strukturella förändringar. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighets beståndet omfattade per 31 mars 2003 totalt 398.830 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 81% av beståndet och resterande 19 % utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av aktieinnehaven i de 12 företagen i portföljbolagen uppgår till 121,5 MSEK. Koncernens resultat (Siffror inom parentes nedan avser motsvarande period föregående år) Koncernens resultat efter skatt uppgår till 12,4 (-2,1) MSEK. Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 19,5 (0,3) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 5,6 (6,8) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 15,1 (0,6) MSEK. Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på - 2,3 (-2,2) MSEK. Hela resultatposten avser internt belastad ränta på investerat kapital. Moderföretaget Hyresintäkterna uppgick till MSEK 52,4 (52,9) och resultatet före skatt till 7,1 (5,3) MSEK. Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01280/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF