Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké FastPartner

15:11 / 21 February 2003 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge bokslutskommuniké för räkenskapsårets 1 januari - 31 december 2002. Affärsidé FastPartner skall: · Äga och förvalta fastigheter i expansiva orter · Förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter · Prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i Stockholm · Prioritera värdetillväxt och kassaflöden · I harmoni med tillväxt, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla bolag i riskkapitalrörelsen För att nå förbättrade kassaflöden har under de senaste två åren ett flertal lågavkastande bostadsfastigheter i framförallt Göteborg sålts till bostadsrättsföreningar. Detta har inneburit en så kraftig reduktion av fastighetsbeståndet i region Väst att beslut fattats att på sikt avveckla hela detta bestånd. Riskkapitalrörelsen drivs med inriktning att strukturera innehaven i portföljbolagen och avvakta tills både marknaden och innehaven blir mogna för försäljningar eller andra strukturella förändringar. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighets beståndet omfattade per 31 december 2002 totalt 426.587 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 80% av beståndet och resterande 20% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av aktieinnehaven i de 12 företagen i portföljbolagen uppgår till 119,6 MSEK. Stockholm den 21 februari 2003 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se I egenskap av revisorer i FastPartner AB (publ) har vi översiktligt granskat denna bokslutskommuniké avseende 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 21 februari 2003 Deloitte & Touche AB Jan Bergman Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00790/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00790/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Show as PDF