Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2001.

16:53 / 24 April 2001 Fastpartner Press release

1(5) FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2001. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt i Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighets beståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 480 938 kvm. Andelen kommersiella fastigheter med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 75% av beståndet och resterande 25% utgörs av bostäder. FastPartner bedriver också en riskkapitalrörelse. Totalt har FastPartner investerat 125 MSEK i 12 st icke fastighetsrelaterade företag, främst inom IT och life science med inriktning på biomedicin och bioteknik. Strategin för riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och utveckla företag inom IT och life science. Resultat FastPartner redovisar ett rörelseresultat på 29,3 (42,2) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till - 10,3 (-1,8) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 6,7 (7,4) MSEK samt en realisationsförlust på 2,2 MSEK. Fastighetsrörelsen Hyresintäkterna för perioden uppgick till 81,9 (87,7) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultatutveckl 2001 2000 2000 2000 2000 ing per kvartal kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 Hyresintäkter 81,9 82,4 83,1 86,3 87,7 Fastighets kostnader -40,0 -36,5 -30,4 -31,7 -36,2 Driftnetto 41,9 45,9 52,7 54,6 51,5 Avskrivningar -6,7 -6,6 -7,4 -7,3 -7,4 Central -3,7 -3,1 -3,2 -4,3 -3,0 administration Resultat vid -2,2 13,1 7,8 7,1 0,1 försäljning mm Återbäring SPP 7,0 Rörelseresultat 29,3 49,3 49,9 57,1 41,2 Finansiella poster -37,4 -39,2 -44,4 -44,5 -44,0 Resultat efter -8,1 10,1 5,5 12,6 -2,8 finansiella poster Vakanser Vakanserna har sedan årsskiftet inte förändrats utan ligger kvar på ca 10 %. I vakanserna ingår även tomställningar i projektfastigheter som påverkar vakansgraden med 1,5 %. Den höga vakansgraden får vidare ses mot bakgrund av att under år 2000 såldes fastigheter med låga vakanstal samtidigt som tomställningar i projektfastigheter förvärvades. Projektfastigheter Det pågående arbetet med projektfastigheterna utgör en viktig del av bolagets fastighetsförvaltning. De mest omfattande projektfastigheterna är forskningsanläggningen för Sandvik Coromant i Västberga, omdaningen av Märsta Centrum intill Arlanda samt de till hälften ägda hotellprojekten "Folkanhuset" vid Östermalmstorg och Stallmästaregården vid Hagaparken båda i Stockholm. I årsredovisningen 2000 finns dessa projekt ingående beskrivna. Investeringar och försäljningar Under perioden har inga fastigheter förvärvats. De tre saneringsmogna fastigheterna, Södertull 19:2, 19:3 och 19:4, i Gävle har sålts för 10,5 MSEK med en reaförlust om 2,2 mkr. Dessa tre fastigheter förvärvades 1997 tillsammans med 18 andra fastigheter genom en nyemission. Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt följande: (MSEK) Bokfört värde 010101 3109,4 (inkl pågående arbeten) +Förvärv 0,0 +Investeringar i 0,6 befintliga fastigheter +Förändring pågående 2,1 arbeten -Försäljningar -12,4 +/-Omräkningsdifferens 9,5 NOK -Avskrivningar enligt -6,7 plan Bokfört värde 010331 3102,5 (inkl pågående arbeten) Finansiell ställning Likvida medel, inkl outnyttjad checkkredit om 0,2 (0,2) MSEK uppgick vid periodens slut till 27,2 (30,3) MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2502 (2526) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga lån hos kreditinstitut 2383,2 MSEK var per 2001-03-31 6,1% (6,1%). Lånestruktur (2001-03-31) Löptid Volym Andel Medelränta 2001 1481,6 62 5,9 2002 466,2 20 6,2 2003 247,8 10 6,1 2004 37,3 2 7,4 2005 47,7 2 6,6 >2005 102,6 4 6,9 Totalt 2383,2 100 6,1 Riskkapitalrörelsen Inga försäljningar har ägt rum under perioden och då portföljbolagens intäkter inte konsolideras, redovisas inga intäkter i riskapitalrörelsen. Däremot belastas verksamheten med 2,2 MSEK i räntekostnader. MSEK Intäkter 0,0 Räntekos tnader -2,2 Resultat -2,2 Investeringar FastPartners har under perioden investerat totalt 8 MSEK i 6 av sina portföljbolag. Härutöver har beslutats om att förvärva 9 % av aktierna i Luthor Industries AB för 1,5 MSEK. Bolaget som har sin utgångspunkt från Högskolan i Jönköping, utvecklar och säljer datorbaserade informationssystem samt bedriver konsultverksamhet. Skattesituationen På grund betydande underskottsavdrag betalas i princip ingen skatt hänförlig till årets resultat. Från och med år 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9). Underskotts avdrag som finns i flera av koncernens bolag bedöms per 31 mars 2001 uppgå till 1405 MSEK. Skillnaden mellan fastigheternas koncernmässigt bokförda värden och det skattemässiga restvärdet i respektive juridiska person uppgår till 1335 MSEK. Om hänsyn tas övervärden i handels- och kommanditbolag om 426 MSEK skulle den skattepliktiga nettovinsten vid en försäljning till koncernmässigt bokförda värden överstiga den bokförings mässiga med 909 MSEK. Sammanlagt uppgår uppskjuten skattefordran till 28 % av 1405 MSEK och uppskjuten skatteskuld till 28 % av 909 MSEK, dvs en nettofordran om 138 MSEK. Då viss osäkerhet föreligger beträffande skattemyndighetens syn på avdragsrätten för delar av ovanstående underskottsavdrag, har uppskjuten skattefordran ej bokförts per 31 mars 2001. Återköp av aktier Under perioden har 88.000 egna aktier återköpts till en genomsnittskurs om 6,47 kr/aktie. Efter rapportperiodens slut har ytterligare 56.000 aktier återköpts till en genomsnittskurs om 6,75 kr/aktie. Klarläggande Drygt halva FastPartners portfölj av riskkapitalinvesteringar köptes våren 2000 från moderföretaget Compactor Fastigheter AB, då ägt av Sven- Olof Johansson och närstående samt Posten AB. I efterhand har priset på de överlåtna aktieposterna kommenterats i media. FastPartner vill därför klarlägga hur försäljningen gick till och villkoren mellan FastPartner och Compactor. I affären ingick aktier i sju bolag. Köpeskillingen 72 MSEK fastställdes efter att bolagets revisor Jan Bergman och Nils-Axel Frisk, tidigare finansdirektör i SPP, i ett skriftligt yttrande till FastPartners styrelse dragit slutsatsen att 72 MSEK var ett gynnsamt pris för FastPartners aktieägare. Bokfört värde i Compactor var 40 MSEK. Compactor investerade i dessa bolag under åren 1996 - 2000 och deltog aktivt under denna tid med bolagens uppbyggnad. Betalning gjordes i form av en revers med en löptid på maximalt sju år och en fast ränta på 8 procent per år. Ingen amortering sker på reversen om inte någon av aktieposterna säljs. Om så sker ska halva köpe skillingen användas för amortering av reversskulden medan den andra halvan stannar i FastPartner. Under förra året såldes aktieinnehavet i Svenska Stadshotell för 12 MSEK, vilket gav en reavinst på 2 MSEK. Halva köpeskillingen, 6 MSEK, användes för att amortera skulden till Compactor. Två av bolagen som ingick i överlåtelsen arbetar med varumärkesuppbyggnad. Det är Svensk Vodka, noterat på NGM's väntelista och modehuset Alberto Biani. Båda bolagen har utvecklats väl. Alberto Biani gick med vinst förra året och Svensk Vodka har rapporterat en dubblad försäljning under inledningen av 2001. Snowdrops säljer kosmetik via e-handel till konsumenter. Under förra året var avsikten att öka det egna kapitalet i bolaget men marknadens intresse för denna typ av investeringar försvann. Snowdrops tillväxt kommer av denna anledning att bli mycket försiktig inom överskådlig framtid. Även Sygn Softwares emission till allmänheten fick dras tillbaka. LinkTech investerar i företag som har sitt ursprung i miljön runt Linköpings Universitet och Tekniska Högskolan. Efter FastPartners aktieköp blev även Douglassfären en större aktieägare genom en nyemission med högre teckningskurs än vad FastPartner betalat för sina aktier. LinkMed investerar i projekt inom life science med fokus på biomedicin och bioteknik. Även LinkMed har sprungit ur miljön runt universitet och högskolor. Händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut. Informationstillfällen 2001-2002 Ordinarie bolagsstämma 24 april 2001 kl. 16.00 Delårsrapport per 30/6-200123 augusti 2001 Delårsrapport per 30/9-20011 november 2001 Bokslutkommuniké för 2001 februari 2002 Stockholm den 24 april 2001 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01490/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/24/20010424BIT01490/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF