Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge rapport för delårsperioden 1 januari - 30 september 2001.

13:38 / 12 November 2001 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge rapport för delårsperioden 1 januari - 30 september 2001. Koncernens resultat FastPartner redovisar för delårsperioden ett rörelseresultat på 118,0 (151,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till 0,8 (15,5) MSEK efter nedskrivningar i riskkapitalrörelsen om 8,3 (0) MSEK. I resultatet ingår avskrivningar på byggnader med 21,9 (22,1) MSEK samt realisations-vinster på 24,2 (17,0) MSEK. Fastighetsrörelsen FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration till Stockholmsområdet. Andra prioriterade orter är Göteborg och Gävle. Med undantag för 3 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 473.079 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77 % av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder. Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 238,1 (257,1) MSEK. I jämförbart bestånd, dvs med hänsyn till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 11,6 MSEK. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd ökat med 11,2 MSEK. Detta beror främst på höjda prisnivåer för värme, el och v/a, men även på högre kostnader för reparation och underhåll. T.ex har 4,5 MSEK använts för att höja attraktionsgraden i området Bergsjön utanför Göteborg. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultat fastighetsrörelsen Resultatut 20 20 20 20 200 veckling 01 01 01 00 0 per kv kv kv kv kv kvartal 3 2 1 4 3 Hyresintäk 77 79 81 82 83, ter mm ,6 ,0 ,9 ,4 1 Fastighets - - - - - kostnader 28 35 40 36 30, ,3 ,5 ,0 ,5 4 Driftnetto 49 43 41 45 52, ,3 ,5 ,9 ,9 7 Avskrivnin - - - - - gar 7, 7, 6, 6, 7,4 3 9 7 6 Central - - - - - administra 3, 4, 3, 3, 3,2 tion 0 0 7 1 Resultat 0, 26 - 13 7,8 vid 0 ,4 2, ,1 försäljnin 2 g mm Rörelseres 39 58 29 49 49, ultat ,0 ,0 ,3 ,3 9 Finansiell - - - - - a poster 36 36 37 39 44, ,5 ,2 ,4 ,2 4 Resultat 2, 21 - 10 5,5 efter 5 ,8 8, ,1 finansiell 1 a poster Vakanser Vakansgraden var under delårsperioden 9,1% (9,8%). I vakanserna ingår även tomställningar i projektfastigheter som påverkar vakansgraden med c:a 1,5 %. Projektfastigheter Den i föregående delårsrapport omnämnda uthyrningen till Sandvik på 12.000 kvm med ett nuvärde på de framtida hyresbetalningarna om 280 MSEK, har under rapportperioden (3:e kvartalet) initierat nya hyresförhandlingar mellan parterna avseende ytterligare c:a 20.000 kvm. Dessa förhandlingar beräknas slutföras under året. Den hälftenägda Folkanfastigheten vid Östermalmstorg i Stockholm planeras att rivas och ersättas med en större hotellfastighet. Planändringsprocessen går som planerat och byggstart beräknas ske under 2002. Det pågående arbetet med projektfastigheterna utgör en viktig del av bolagets fastighetsförvaltning. I årsredovisningen 2000 finns dessa projekt beskrivna. Investeringar och försäljningar Under rapportperioden har inga fastigheter förvärvats. Däremot har tre mindre fastigheter i FaIköping sålts utan resultateffekt. I juni månad köpte Bostadsrättsföreningen Jakten fastigheten Masthugget 6:19 i Göteborg för 142 MSEK (10 600 kr/kvm). Försäljningen gav en vinst på 26,5 MSEK. Under första kvartalet såldes tre fastigheter i Gävle för 10,5 MSEK med en förlust om 2,2 MSEK. Ovanstående köpeskillingar överstiger den interna avkastningsvärderingen i årsredovisningen 2000 med 25 MSEK. Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt följande: (MSEK) Bokfört värde 010101 3109,4 (inkl pågående arbeten) +Förvärv 0,0 +Investeringar i 1,7 befintliga fastigheter +Förändring pågående 8,6 arbeten -Försäljningar -131,2 +/-Omräkning Norge 19,8 -Avskrivningar -21,9 enligt plan Bokfört värde 010930 2986,4 (inkl pågående arbeten) Finansiell ställning Likvida medel, inkl outnyttjad checkkredit om 1,2 (0,2) MSEK uppgick vid periodens slut till 24,4 (30,3) MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2367 (2526) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga lån hos kreditinstitut 2267,4 MSEK var per 2001-09-30 6,4% (6,1%). Lånestruktur (2001-09-30) Löptid Volym Andel Medelränt a 2001 1320,5 58 6,5 2002 490,7 22 6,1 2003 250,7 11 6,1 2004 37,0 2 7,4 2005 66,1 3 6,3 >2005 102,4 5 6,9 Totalt 2267,4 100 6,4 Riskkapitalrörelsen FastPartner bedriver också en riskkapitalrörelse. Totalt har FastPartner investerat 129 MSEK i 13 st icke fastighetsrelaterade företag. Strategin för riskkapitalrörelsen är att i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen, investera i och utveckla företag inom IT och life science. Av riskkapitalrörelsens investering om totalt 129 MSEK utgör 51 MSEK investeringar inom IT och telekomsektorn. Marknaden för IT och telekombolag har under perioden väsentligt försämrats. FastPartner har ej gjort annan värdering av investeringarna i riskkapitalportföljen än att i de bolag vilka ej bedöms kunna klara sin likviditet med egna medel anses ett nedskrivningsbehov föreligga. Avseende sådana bolag görs därför en nedskrivning med 6,3 MSEK. Därutöver har hela det bokförda värdet i Svensk Vodka AB skrivits ned med 2 MSEK. Inga försäljningar har ägt rum under perioden och då portföljbolagens intäkter inte konsolideras, redovisas inga intäkter i riskkapitalrörelsen. Däremot belastas verksamheten med 7,1 MSEK i räntekostnader. Resultat riskkapitalrörelsen MSEK Intäkter 0,0 Nedskrivningar -8,3 Räntekostnader -7,1 Resultat -15,4 Investeringar FastPartner har inte gjort några investeringar under rapportperioden. Skattesituationen På grund av betydande underskottsavdrag betalas i princip ingen skatt hänförlig till årets resultat. Från och med år 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9). Underskotts avdrag som finns i flera av koncernens bolag bedöms per 2001-09-30 uppgå till 875 MSEK. Under rapportperioden har kammarrätten utfärdat dom till nackdel för ett koncernföretag gällande underskottsavdrag om 180 MSEK. Därför har de samlade underskotten reducerats i motsvarande mån. Skillnaden mellan fastigheternas koncernmässigt bokförda värden och det skattemässiga restvärdet i respektive juridisk person uppgår till 1190 MSEK. Om hänsyn tas till övervärden i handels- och kommanditbolag om 426 MSEK skulle den skattepliktiga nettovinsten vid en försäljning till koncernmässigt bokförda värden överstiga den bokföringsmässiga med 764 MSEK. Sammanlagt uppgår uppskjuten skattefordran till 28 % av 875 MSEK och uppskjuten skatteskuld till 28 % av 764 MSEK, dvs en nettofordran om 31 MSEK. Då viss osäkerhet föreligger beträffande skattemyndighetens syn på avdragsrätten för delar av ovanstående underskottsavdrag, har uppskjuten skattefordran ej bokförts per 2001-09-30. Återköp av aktier Under delårsperioden har 1.386.000 egna aktier återköpts till en genomsnittskurs om 6,52 kr/aktie, vilket bokförts mot fritt eget kapital (se sid 4). Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2000. Händelser efter periodens slut Fastigheten Skultuna 1 i Lundaområdet utanför Stockholm har hyrts ut till HI3G Access AB, en av de fyra 3G licensinnehavarna, med en löptid på 15 år och ett bruttohyresvärde om c:a 100 MSEK. Denna uthyrning innebär inte enbart en resultatökning på drygt 3 MSEK per år utan är också ett resultat i FastPartners strävan att etablera Lunda som ett högkvalitativt alternativ till Kista i kampen om attraktiva hyresgäster. Informationstillfällen 2002 Bokslutkommuniké för 2001 21 februari 2002 Delårsrapport 31 mars 2002 24 april 2002 Ordinarie bolagsstämma 24 april 2002 Delårsrapport 30 juni 2002 22 augusti 2002 Delårsrapport 30 september 2002 7 november 2002 Stockholm den 12 november 2001 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00600/bit0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00600/bit0003.pdf Hela rapporten

Show as PDF