Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator lämnar redogörelse kring finansiering, har inlett diskussioner med vissa långivare och initierar ett skriftligt förfarande under utestående obligationslån 2020/2023

11:10 / 30 June 2023 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”), har tre utestående icke säkerställda obligationslån med rörlig ränta av serie 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025 med ett totalt utestående nominellt belopp om SEK 1 500 000 000. Obligationerna förfaller till betalning den 22 september 2023, 22 september 2024 respektive 23 december 2025 (”Obligationerna”). Fastators delägda innehavsbolag Nordact AB har även som låntagare tagit upp ett lån med ett totalt utestående belopp, inklusive upplupen ränta, om cirka SEK 752 400 000 som förfaller till betalning den 1 september 2023 (”Låneavtalet”). Som säkerhet för lånet har Fastator ingått proprieborgen samt ställt säkerhet i form av aktiepant över samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Vivskä AB, som via Nordact AB äger Fastators indirekta innehav i Företagsparken Norden Holding AB (publ).

Fastator har inlett diskussioner med långivaren under Låneavtalet samt vissa större innehavare av Obligationerna för att hantera kommande förfall samt nå en långsiktig och bred lösning för sin finansiering av utestående lån. En sådan långsiktig finansieringslösning kan komma att omfatta omförhandling av gällande lånevillkor inklusive men inte begränsat till förlängningar av löptider. Resultatet av förhandlingarna kommer att offentliggöras via pressmeddelande. Som ett led i dessa förhandlingar kommer Fastator även parallellt att utvärdera möjliga kompletterande åtgärder för att få till stånd en långsiktig finansieringslösning.

För att ge erforderlig tid åt förhandlingar med långivare och obligationsinnehavare, initierar Fastator idag ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående obligationer 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna 2020/2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”). Fastator kommer parallellt med det Skriftliga Förfarandet att begära en motsvarande förlängning som för Obligationerna 2020/2023 om två månader av Låneavtalet.

– Vi har under våren tittat på flera olika finansieringslösningar och initierar nu strukturerade och produktiva diskussioner med våra långivare för att få hållbara och långsiktiga finansieringsvillkor i syfte att möta den nya ekonomiska verkligheten med ökad inflation och marknadsräntor och för att kunna vara i en styrkeposition när marknadsläget väl vänder. Vi fortsätter att undersöka olika möjligheter för att minska refinansieringsrisken samt att aktivt driva och utveckla våra innehavsbolag där Fastator är en nyckelspelare för fortsätt tillväxt och värdeskapande samt för att möjliggöra besparingar och effektiviseringar, säger Svante Bengtsson VD i Fastator.

Fastator har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna 2020/2023, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna 2020/2023 i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 29 juni 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet kommer vara tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 7 juli 2023 och sista dag för röstning är den 19 juli 2023.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/