Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastators VD, Svante Bengtsson kommenterar innehavsbolaget Företagsparkens delårsrapport januari–december 2022.

14:35 / 3 March 2023 Fastator Press release

Företagsparken är Fastators största innehavsbolag. I dessa turbulenta tider har bolaget utvecklats på ett imponerande sätt i byggandet av ett kassaflödesorienterat och högavkastande fastighetsbolag. Under 2022 växte fastighetsbeståndet från 4,0 Mdkr till 6,4 Mdkr genom ett stort antal förvärv, samtidigt som den starka finansiella ställningen bibehölls genom nyemissioner. Under fjärde kvartalet välkomnades ett antal nya aktieägare genom en kontant nyemission om cirka 900 Mkr till aktuellt substansvärde. Ett tydligt styrkebevis på att segmentet som Företagsparken verkar inom är attraktivt med god potential.

En anledning är att indexreglerade lokalhyror ökar med nära 11 procent under 2023 och den starka orderingången hos många av Företagsparkens hyresgäster. En annan anledning är erfarenheterna från Corona och krig i Europa medför tydliga krav på ökad självförsörjning. Decentraliserade ”last-mile”-lager blir viktigare när samhället inte längre kan eller vågar förlita sig på några få stora centrallager. Samma resonemang gäller hemflytt av industriell tillverkningskapacitet.

Förvärv och renodling har 2022 lett till att Företagsparken tydligt förbättrat sina nyckeltal. Jämfört med 2021 ökar NOI från 68 MSEK till 237 MSEK, med uppskattad intjäningsförmåga om ca 365 MSEK. Net LTV ligger på 46 procent trots något sjunkande fastighetsvärden under Q4. Försäljning av icke strategiska fastigheter till bokfört värde har stärkt kassan med 85,5 MSEK. Under Q4 har omförhandlingar av befintliga hyresavtal resulterat i ökade hyresintäkter på omförhandlade kontrakt med ca 29 procent.

Med en påbörjad konsolidering av bestånden, en kassa på 287 MKR och en god intjäningsförmåga upplever jag att Företagsparken står väl rustat även om stigande räntor kommer att medföra högre kostnader.

Läs hela rapporten på http://foretagsparkenab.se

Svante Bengtsson, VD Fastator

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/