Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 19 JANUARI 2023

12:00 / 19 January 2023 Fastator Press release

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 19 januari 2023. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet

Bolagsstämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna föreslagen omstrukturering av de utgivna teckningsoptionsprogrammen i dotterbolaget Nordic PM AB. Beslutet innebär att två nya incitamentsprogram ges ut av Nordic PMs koncernmoder NPM Group AB. Nuvarande program till personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter återköps. Incitamentsprogrammen omfattar även vissa personer som idag är ledande befattningshavare i Fastator.

Det ena incitamentsprogrammet riktas till NPM Group ABs styrelse och externa nyckelpersoner omfattande 100 000 stycken teckningsoptioner, serie 2022/2026-A. Det andra incitamentsprogrammet riktas till koncernens ledning och anställda och omfattar 400 000 teckningsoptioner, serie 2022/2026-C.  Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie av serie A (2022/2026-A) respektive C (2022/2026-C) i NPM Group, under juni månad 2026, för en teckingskurs om 29,46 kronor per aktie, vilket motsvarar 125 procent av aktiens marknadsvärde, vilket fastställts av ett oberoende värderingsinstitut. Fullständiga beslut och villkor avseende incitamentsprogrammen framgår i sin helhet av kallelsen till bolagsstämman med tillhörande bilagor vilka publicerats på Fastators webbplats (www.fastator.se) inför stämman.

Bolagsstämman beslutade även enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna att styrelsens nuvarande bemyndigande att emittera aktier utökas till att även omfatta bemyndigande att emittera konvertibler eller teckningsoptioner, inom de ramar som idag gäller för bemyndigandet att emittera aktier.
Bolagsstämman godkände därmed samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till extra bolagsstämma och besluten kommer att framgå av protokoll från bolagsstämman som kommer publiceras på Fastators webbplats (www.fastator.se).

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl 12.00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/