Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Delårsrapport januari-juni 2022

07:30 / 18 August 2022 Fastator Press release

Perioden januari-juni

 • Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)
 • Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)
 • Soliditet vid periodens slut, 43,6% (33,5)
 • Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 (0,06)
 • Substansvärde vid periodens slut, 2 214,9 MSEK (2 278,6)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, 28,5 SEK (29,32),
  utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden
 • Omsättning, 359,0 MSEK (150,9)

Kvartalet april-juni

 • Periodens resultat, 135,6 MSEK (3,9)
 • Avkastning på eget kapital, 7,7% (0,2)
 • Resultat per aktie efter utspädning, 1,74 SEK (0,05)
 • Omsättning, 184,9 MSEK (78,8)

Kommentarer från VD

Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor.
Fastator har därmed stärkt sin finansiella ställning genom att minska nettobelåningsgraden
från 60% till 49% och öka soliditeten från 31% till 44%.

Vinsten under kvartalet uppgår till 136 miljoner kronor, eller 1,74 kronor per aktie.

Efter kvartalets utgång har Fastator erhållit 140 miljoner kronor kontant från försäljning av innehavet
SBK Svenska Bostadskompaniet. Fastators obelånade aktier såldes 20% över bokfört värde.

Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt.

Knut Pousette, VD Fastator

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/