Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 5 MAJ 2021

07:45 / 5 May 2021 Fastator Press release

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att 0,65 kronor per aktie skulle utdelas. Avstämningsdagen fastställdes till 7 maj 2021 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2021.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande, omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg, Eva Hamilton och Anders Mossberg som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, PriceWaterhouseCoopers AB med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor. Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ordförande med 400 000 (400 000) kronor och med 300 000 (300 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Fastator eller annat bolag i dess koncern. Vidare godkände årsstämman att ett årligt arvode om högst 200 000 (200 000) kronor ska utgå för arbete i Fastators förekommande ersättnings- och revisionsutskott, att fördelas till de i utskotten deltagande ledamöterna enligt styrelsens beslut. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020. Vidare antog stämman oförändrade principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och framlagt avseende räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade vidare om ändring av §§ 1, 6 och 10 samt införande av nya §§ 12 och 13 i bolagsordningen, enligt styrelsens förslag som intagits i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas för Fastators ledande befattningshavare och anställda genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att Fastator ger ut högst 3 075 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Konyab 1 AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och anställda för marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie i Fastator under perioden 1 december 2024 till och med 31 december 2024. Vidare beslutade årsstämman att ett incitamentprogram för Fastators styrelse ska införas genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att Fastator ger ut högst 650 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Konyab 1 AB för vidareöverlåtelse till styrelsen för marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie i Fastator under perioden 1 december 2024 till och med 31 december 2024. Årsstämman godkände vidare sammanlagt sex incitamentsprogram i Fastators dotterbolag, Point Properties AB och Nordic PM AB samt Fastators intressebolag Företagsparken Norden Holding AB. Incitamentsprogrammen riktas till respektive bolags styrelse, respektive ledning och anställda. Fullständiga beslut och villkor avseende incitamentsprogrammen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse och tillhörande bilagor vilka publicerats på Fastators webbplats, www.fastator.se.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier, villkorat av att Fastators aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av Fastators samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av Fastators utestående antal aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen, valberedning och större aktieägare lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/