Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Företagsparken växer till 3,6 Mdkr och Fastator blir majoritetsägare

07:30 / 2 December 2021 Fastator Press release

Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om 3,6 Mdkr – upp från 0,8 Mdkr i början av året.

- Företagsparken har vuxit kraftigt under 2021 och sammantaget mer än fyrdubblat fastighetsvärdet. Den mycket höga förvärvsakten under året visar på styrkan i Företagsparkens affärskoncept. Vi ser fortsatt ett stort antal intressanta förvärvsmöjligheter och ser fram emot Företagsparkens fortsatta tillväxtresa utifrån en position som majoritetsägare. Behovet av företagsparker i nära anslutning till svenska städer bara ökar, utifrån näringslivets omställning mot starkare lokala och regionala försörjningskedjor, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Fastator har förvärvat befintliga aktier i innehavsbolaget Företagsparken, sålt fastigheter om 400 Mkr och sitt innehav i Abamco Fastigheter till Företagsparken samt konverterat samtliga ägarlån till eget kapital i Företagsparken. Genom transaktionerna blir Fastator majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om 3,6 Mdkr – upp från 0,8 Mdkr i början av året. Transaktionerna har genomförts och förvärvet av befintliga aktier i Företagsparken finansieras med befintliga likvida medel.

Företagsparkens styrelseordförande Leif Östling och VD Joakim Orthén blir i samband med transaktionerna aktieägare i Företagsparken med ett innehav om vardera knappt 1% av aktierna.

Som en följd av transaktionerna kommer de båda innehavsbolagen Abamco och Vivskä upphöra som särredovisade innehavsbolag i Fastator. Båda dessa innehavsbolag etablerades under våren 2021 med syfte att vara transaktionsintensiva och i förlängningen möjliggöra ytterligare tillväxt för Företagsparken, vilket nu sker.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/