Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) den 12 januari 2022 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

07:00 / 20 December 2021 Fastator Press release

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 12 januari 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Linnégatan 2, Stockholm.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 januari 2022,
  • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast kl. 12 den 5 januari 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, utöver att anmäla sig, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast kl. 12 den 5 januari 2022 anmäla detta till Bolaget antingen med post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Extra bolagsstämma, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm eller med e-post (svante.bengtsson@fastator.se).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen med post till Aktiebolaget Fastator (publ), Linnégatan 2, 114 47, Att: Extra bolagsstämma senast den 5 januari 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.fastator.se). Fullmaktsformulär kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon till +46 8 660 67 00.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.fastator.se). Poströstningsformulär kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon till +46 8 660 67 00.

Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast kl. 12 den 5 januari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Extra bolagsstämma, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm eller med e-post (svante.bengtsson@fastator.se).

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en justeringsperson
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Företagsparken Norden Holding AB (publ)
  8. Stämmans avslutade

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 7: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Företagsparken Norden Holding AB (publ)

Bolagets dotterbolag Företagsparken Norden Holding AB (publ), org. nr. 559075-5145 (”Företagsparken”) har beslutat att inrätta två aktierelaterade incitamentsprogram till Företagsparkens operativa styrelseledamöter respektive ledande befattningshavare.

Incitamentsprogrammen kommer att utformas efter en modell med ett separat incitamentsprogram för Företagsparkens styrelse och ett incitamentsprogram för Företagsparkens ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammen genomförs genom emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och tecknas av Företagsparken varefter Företagsparken ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammen.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen ska överlåtelser av teckningsoptioner som utfärdats i ett dotterbolag till Bolaget underställas bolagsstämma för godkännande när överlåtelse sker till bl.a. styrelse- eller ledningspersoner i det emitterande bolaget. Överlåtelsen är därför villkorad av godkännande av Bolagets bolagsstämma.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelserna av teckningsoptioner till styrelse- och ledningspersoner i Företagsparken enligt vad som anges nedan och ovan.

Incitamentsprogram för Företagsparkens operativa styrelseledamöter

Emission och överlåtelser av teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner och nya aktier
Företagsparken ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera och överlåta högst 800 000 teckningsoptioner, serie 2021/2024-C:2, med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal nya stamaktier av serie C i Företagsparken på nedanstående villkor.

Berättigade
Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt initialt tecknas av och tilldelas Företagsparken. Berättigade att förvärva teckningsoptionerna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, operativa styrelseledamöter i Företagsparken enligt nedan:

Kategori Antal teckningsoptioner som erbjuds
Operativa ledamöter utifrån ägarnas bedömning 800 000 totalt varav 200 000 per ledamot
Totalt antal teckningsoptioner 800 000

För tilldelning i programmet har således inga förutbestämda mätbara eller prestationsbaserade kriterier uppställts då det på ett övergripande plan bedömts att detta bäst uppfyller motiven för incitamentsprogrammet enligt nedan.

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till operativa styrelseledamöter i Företagsparken i enlighet med det antal som anges i tabellen ovan. Om alla teckningsoptioner inte tecknas, kan ej tecknade teckningsoptioner fördelas bland de som redan tecknat.

I samband med överlåtelse av optioner till styrelseledamöterna ska Företagsparken förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om styrelseuppdraget eller den operativa rollen upphör före den 1 december 2024 eller om optionsinnehavaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan nyttjas för teckning av aktier.

Teckningstid
Teckningsoptionerna tecknas i protokollet från bolagsstämman där de emitteras, eller på teckningslista senast den 30 november 2021. Styrelsen i Företagsparken har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade teckningsoptioner
Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt, d.v.s. utan betalning. Styrelseledamöterna ska betala marknadsmässig premie vid förvärv av teckningsoptionerna, i enlighet med rubriken ”Värdering” nedan.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden från och med 1 december 2024 till och med 31 december 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie C i Företagsparken, för en teckningskurs om 40,00 kronor, motsvarande 125 procent av aktiens fastställda marknadsvärde per värderingstidpunkten den 29 november 2021. Teckningskursen kan bli föremål för omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, dock lägst till aktiens kvotvärde.

Intjänandeperioden, varmed avses tiden från det teckningsoptionerna tilldelas intill dess att en aktie får förvärvas genom nyttjande av teckningsoptionerna överstiger således tre år. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Utdelning på nya aktier
I kupongbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning från och med det utdelningstillfälle där dagen för beslutet om utdelning infaller efter den dag då de nytecknade aktierna införts i Företagsparkens aktiebok.

I avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimsaktie genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

Förbehåll
Förekommande förbehåll enligt 4 kap 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap 31 § aktiebolagslagen som gäller för gamla aktier i Företagsparken av samma serie som teckningsoptionerna avser skall gälla även för de nya aktierna.

C-aktierna har samma rätt som stamaktier men omfattas av inlösenförbehåll innebärande att C-aktie efter beslut av Företagsparkens styrelse från och med den 1 januari 2025 ska kunna inlösas mot kontant vederlag motsvarande aktiernas fastställda marknadsvärde vid tiden för begäran om inlösen, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut. C-aktie ska även efter beslut av Företagsparkens styrelse kunna omvandlas till stamaktie.

Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Motivet till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av intresset att skapa fortsatta möjligheter och incitament för operativa styrelseledamöter att bidra till ökat aktieägarvärde genom att ta del av värdestegringen på Företagsparkens aktie. Det sammantagna motivet till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos personerna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för Företagsparkens verksamhet och resultatutveckling. Det bedöms därför att förslaget är fördelaktigt för Företagsparken och dess aktieägare liksom för Nordact och dess aktieägare.

Fullständiga villkor
Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Företagsparken Norden Holding AB (publ), org.nr 559075-5145, serie 2021/2024-C:2”.

Ökning av aktiekapitalet
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Företagsparkens aktiekapital att öka med 40 000 kronor genom utgivande av 800 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05 kronor, dock med förbehåll för sådan ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske.

Justeringar av beslutet
Företagsparkens styrelse, eller den som styrelsen utser, ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen och (om tillämpligt) god sed på aktiemarknaden ha rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Tilläggsinformation
Värdering
Optionspremien ska motsvara teckningsoptionernas teoretiskt framräknade marknadsvärde, fastställt med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Vid ett antaget utställandedatum den 29 november 2021 bedöms värdet per teckningsoption till 2,43 kronor enligt Black-Scholes modell. Beräkningarna bygger på ett antaget underliggande aktievärde om 32,00 kronor och en volatilitet om 23,00 %. Det bedömda värdet ska vid överlåtelse bekräftas genom extern värdering av en oberoende revisionsbyrå eller annan etablerad aktör.

Påverkan på nyckeltal
Vid full anslutning i erbjudandet kommer Företagsparkens koncern, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om cirka 1 944 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Företagsparken, givet en teckningskurs om 40,00 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 32 000 000 kronor.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram har beretts av Företagsparkens respektive ägare bland annat i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, gällande från den 1 januari 2021. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har haft väsentligt inflytande över incitamentsprogrammets utformning. Ingen av de berättigade styrelseledamöterna är samtidigt anställda i Företagsparken.

Företagsparken har för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde beräknas den totala direkta kostnaden för incitamentsprogrammet för Företagsparken att vara begränsad. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet.

Om Företagsparken nyttjar sin rätt till återköp av teckningsoptioner kommer Företagsparken åsamkas en kostnad motsvarande återköpslikviden, vilken kommer uppgå till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde vid tiden för återköp enligt ovan. Återköp är en rättighet för Företagsparken och det är således under Företagsparkens kontroll om Företagsparken ska åsamkas kostnaden.

Incitamentsprogram för Företagsparkens ledande befattningshavare
Emission och överlåtelser av teckningsoptioner
Antal teckningsoptioner och nya aktier
Företagsparken ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera och överlåta högst 1 200 000 teckningsoptioner, serie 2021/2024-C:3, med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal nya stamaktier av serie C i Företagsparken på nedanstående villkor.

Berättigade
Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt initialt tecknas av och tilldelas Företagsparken. Berättigade att förvärva teckningsoptionerna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, operativa nyckelpersoner i Företagsparken enligt nedan:

Kategori Antal teckningsoptioner som erbjuds
Verkställande direktör 400 000 totalt
Övriga ledande befattningshavare 800 000 totalt varav 200 000 per person
Totalt antal teckningsoptioner 1 200 000

För tilldelning i programmet har således inga förutbestämda mätbara eller prestationsbaserade kriterier uppställts då det på ett övergripande plan bedömts att detta bäst uppfyller motiven för incitamentsprogrammet enligt nedan.

För det fall någon av personerna som har rätt att förvärva teckningsoptioner enligt tabellen ovan avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella andra personer i Företagsparkens ledningsgrupp eller övriga anställda.

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till operativa nyckelpersoner i Företagsparken i enlighet med det antal som anges i tabellen ovan. Om alla teckningsoptioner inte tecknas, kan ej tecknade teckningsoptioner fördelas bland de som redan tecknat om Företagsparkens styrelse så beslutar.

I samband med överlåtelse av optioner till nyckelpersonerna ska Företagsparken förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om anställningen upphör före den 1 december 2024 eller om optionsinnehavaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Återköpsrätten gäller dock endast teckningsoptioner som ännu inte kan nyttjas för teckning av aktier.

Teckningstid
Teckningsoptionerna tecknas i protokollet från bolagsstämman där de emitteras, eller på teckningslista senast den 30 november 2021. Styrelsen i Företagsparken har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade teckningsoptioner
Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt, dvs utan betalning. Nyckelpersonerna ska betala marknadsmässig premie vid förvärv av teckningsoptionerna, i enlighet med rubriken ”Värdering” nedan.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden från och med 1 december 2024 till och med 31 december 2024 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie C i Företagsparken, för en teckningskurs om 40,00 kronor, motsvarande 125 procent av aktiens fastställda marknadsvärde per värderingstidpunkten den 29 november 2021. Teckningskursen kan bli föremål för omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, dock lägst till aktiens kvotvärde.

Intjänandeperioden, varmed avses tiden från det teckningsoptionerna tilldelas intill dess att en aktie får förvärvas genom nyttjande av teckningsoptionerna överstiger således tre år. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Utdelning på nya aktier
I kupongbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning från och med det utdelningstillfälle där dagen för beslutet om utdelning infaller efter den dag då de nytecknade aktierna införts i Företagsparkens aktiebok.

I avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken som interimsaktie genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

Förbehåll
Förekommande förbehåll enligt 4 kap 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap 31 § aktiebolagslagen som gäller för gamla aktier i Företagsparken av samma serie som teckningsoptionerna avser skall gälla även för de nya aktierna.

C-aktierna har samma rätt som stamaktier men omfattas av inlösenförbehåll innebärande att C-aktie efter beslut av Företagsparkens styrelse från och med den 1 januari 2025 ska kunna inlösas mot kontant vederlag motsvarande aktiernas fastställda marknadsvärde vid tiden för begäran om inlösen, fastställt av ett oberoende värderingsinstitut. C-aktie ska även efter beslut av Företagsparkens styrelse kunna omvandlas till stamaktie.

Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Motivet till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av intresset att skapa fortsatta möjligheter och incitament för operativa nyckelpersoner att bidra till ökat aktieägarvärde genom att ta del av värdestegringen på Företagsparkens aktie. Det sammantagna motivet till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos personerna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för Företagsparkens verksamhet och resultatutveckling. Det bedöms därför att förslaget är fördelaktigt för Företagsparken och dess aktieägare liksom för Nordact och dess aktieägare.

Fullständiga villkor
Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Företagsparken Norden Holding AB (publ), org.nr 559075-5145, serie 2021/2024-C:3”.

Ökning av aktiekapitalet
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Företagsparkens aktiekapital att öka med 60 000 kronor genom utgivande av 1 200 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05 kronor, dock med förbehåll för sådan ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske.

Justeringar av beslutet
Företagsparkens styrelse, eller den som styrelsen utser, ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen och (om tillämpligt) god sed på aktiemarknaden ha rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Tilläggsinformation
Värdering
Optionspremien ska motsvara teckningsoptionernas teoretiskt framräknade marknadsvärde, fastställt med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Vid ett antaget utställandedatum den 29 november 2021 bedöms värdet per teckningsoption till 2,43 kronor enligt Black-Scholes modell. Beräkningarna bygger på ett antaget underliggande aktievärde om 32,00 kronor och en volatilitet om 23,00 %. Det bedömda värdet ska vid överlåtelse bekräftas genom extern värdering av en oberoende revisionsbyrå eller annan etablerad aktör.

Påverkan på nyckeltal
Vid full anslutning i erbjudandet kommer Företagsparkens koncern, givet ovanstående antaganden, att tillföras en sammanlagd optionspremie om 2 916 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Företagsparken, givet en teckningskurs om 40,00 kronor per aktie, att tillföras en emissionslikvid om 48 000 000 kronor.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram har beretts av Företagsparkens och Fastators respektive ägare bland annat i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, gällande från den 1 januari 2021. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har haft väsentligt inflytande över incitamentsprogrammets utformning. Ingen av de berättigade nyckelpersonerna är samtidigt anställda i Företagsparken.

Företagsparken har för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde beräknas den totala direkta kostnaden för incitamentsprogrammet för Företagsparken att vara begränsad. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet.

Om Företagsparken nyttjar sin rätt till återköp av teckningsoptioner kommer Företagsparken åsamkas en kostnad motsvarande återköpslikviden, vilken kommer uppgå till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde vid tiden för återköp enligt ovan. Återköp är en rättighet för Företagsparken och det är således under Företagsparkens kontroll om Företagsparken ska åsamkas kostnaden.

Utspädning
Om samtliga 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024-C:2 och serie 2021/2024-C:3 utnyttjas för teckning av 2 000 000 nya stamaktier i Företagsparken uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 3 %.

Utestående incitamentsprogram i Bolaget
Information om utestående incitamentsprogram och rörliga ersättningar i Bolaget och övriga dotterbolag finns tillgänglig på Bolaget webbplats (fastator.se).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammen ska delta i beslutet.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen och övriga tillämpliga regelverk kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets webbplats (www.fastator.se) senast tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Fullmakts- och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets webbplats (www.fastator.se) senast tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

En bolagsstämmoaktiebok som anger aktieägandet i bolaget per den 3 januari 2022 och rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 5 januari 2022 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på Linnégatan 2, Stockholm före stämman och finnas tillgänglig vid stämman.

I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 77 028 450 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på https://fastator.se/om-fastator/integritetspolicy/, samt den integritetspolicy som finns tillgängliga på Euroclear Sweden ABs webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * *

Stockholm i december 2021
Aktiebolaget Fastator (publ)

Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/