Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 10 NOVEMBER 2021

09:00 / 10 November 2021 Fastator Press release

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 10 november 2021. Stämman har genomförts genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Helene Tillberg Wibom till ny ledamot av styrelsen. Bolagsstämman noterade att Eva Hamilton på egen begäran samtidigt utträder ur styrelsen på grund av förändrad arbetsbelastning. Styrelsen består därmed fortsatt av sex (6) ledamöter; Björn Rosengren, Carl Bildt, Mats Lundberg, Jacqueline Winberg, Anders Mossberg och Helene Tillberg Wibom. Björn Rosengren är styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade även att godkänna Svenska Kulturskatter ABs förvärv av Värdshuset Lindgården AB i enlighet med styrelsens förslag till stämman. Aktier som innehas av Mats Invest AB och bolag som ingår i samma koncern som Mats Invest AB beaktades inte vid beslutet.

Bolagsstämman beslutade även att godkänna Svenska Kulturskatter ABs förvärv av Åregården AB i enlighet med styrelsens förslag till stämman. Aktier som innehas av Skälsö Intressenter AB och bolag som ingår i samma koncern som Skälsö Intressenter AB beaktades inte vid beslutet.

Bolagsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedning lagt fram inför stämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till extra bolagsstämma och besluten kommer att framgå av protokoll från bolagsstämman som kommer publiceras på Fastators webbplats (www.fastator.se).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/