Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Fastator offentliggör återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

15:00 / 20 January 2021 Fastator Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) utestående 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 under ett ramverk om totalt 700 000 000 kronor (”Obligationerna 2020/2024” och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 ”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Alla definierade termer i detta pressmeddelande som inte definieras häri ska ha samma betydelse som i Obligationsvillkoren.

Fastator har tidigare offentliggjort ett förväntat tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån enligt ett pressmeddelande den 23 december 2020 (”Pressmeddelandet”).

Enligt ett meddelande skickat idag den 20 januari 2021 till innehavare av Obligationerna, erbjuder Fastator samtliga innehavare av Obligationerna att delta i ett återköp där Fastator köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till ett aggregerat nominellt belopp om 195 000 000 kronor (”Återköpsbeloppet”) till ett pris om 101,00 procent av nominellt belopp samt därutöver upplupen ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 20 januari 2021 (”Återköpsdokumentet”).

För mer information om bakgrunden till Återköpserbjudandet, se Pressmeddelandet under följande länk:
https://fastator.se/mfn_news/fastator-meddelar-forvantat-tvingande-aterkopserbjudande-under-sina-utestaende-obligationslan/.

Meddelande om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://fastator.se/for-investerare/aktie-och-aktieagare/obligationer/.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CET den 8 februari 2021. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 15 februari 2021 (”Likviddagen”).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea, Pareto och Swedbank att vara arrangörer i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/