Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator lämnar meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

07:00 / 25 September 2020 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Bolaget" eller "Fastator") har idag lämnat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011762129 ("Obligationerna") i linje med villkoren för obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Bolaget utnyttjar sin rätt enligt Obligationsvillkoren att i förtid inlösa samtliga Obligationer till 102,55 procent av dess nominella belopp (dvs 1 281 875 kronor per Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Obligationerna kommer att lösas per den 26 oktober 2020 till de personer som är registrerade såsom innehavare av Obligationer i Euroclear Swedens register på avstämningsdagen den 19 oktober 2020. Meddelandet om förtida inlösen av Obligationerna finns tillgängligt på Bolagets hemsida: https://fastator.se/investerare/aktien/emitterade-vardepapper/, och kommer att skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 24 september 2020. Obligationerna kommer i samband med inlösen att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020 kl. 07:00

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/