Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator förtydligar den nya strukturen av innehavsbolagen

08:00 / 3 August 2020 Fastator Press release

Fastator offentliggjorde den 28 juli en renodling av de befintliga innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samt ett förvärv av 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige som därmed blir ett nytt innehavsbolag. En omstrukturering med många formella delar, vilka redovisades, men som kan vara svåra att följa. Här presenteras ett förtydligande utifrån respektive innehavsbolag.

Från Fastators sida handlar omstruktureringen i princip om att vässa laget, att ge varje bolag de bästa förutsättningarna för att lyckas ännu bättre med sin uppgift och tillväxtresa, och därmed även förstärka Fastator totalt sett. 

Offentliga Hus

Offentliga Hus säljer fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr.

Offentliga Hus säljer aktieinnehavet bestående av 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

- Vi har sedan styrelsebeslutet i januari 2020, att notera Offentliga Hus på Stockholmsbörsen, arbetat med att bygga ett bolag med samhällsfastigheter för offentlig verksamhet inom utbildning, vård och kontor för offentlig verksamhet. Som ett led i denna process blev det naturligt att avyttra merparten av de mindre fastigheter av industrikaraktär som inte motsvarar bolagets tydliga målsättning, samt även vårt ägande i Studentbostäder i Sverige. Den kassaförstärkning som försäljningen innebär kommer primärt att användas till fortsatt tillväxt inom våra tre huvudområden, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

Industrisamhället

Industrisamhället förvärvar fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr.

Industrisamhället genomför en nyemission om 215 Mkr och får en förändrad ägarbild - från att vara ett helägt av Fastator till att ha samma ägarstruktur som Offentliga Hus, dvs vara hälftenägt av Fastator.

- Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och har nu fastigheter för 1,4 Mdkr inklusive avtalade fastighetsförvärv. Samtidigt stärks bolaget finansiellt genom en nyemission och ägandet breddas då vi får in en ny mycket kapitalstark delägare. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Industrisamhället, säger Industrisamhällets nytillträdda styrelseordförande Leif Östling.

Studentbostäder i Sverige

Fastator förvärvar ett bolag som äger 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

- Det är mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 Mdkr, säger Fastators VD Joachim Kuylenstierna.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/