Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators ledning och styrelse ökar sitt innehav

14:00 / 2 June 2020 Fastator Press release

Fastators ledning och styrelse ökar sitt ägande i Fastator genom deltagande i en riktad nyemission till kursen 77,40 kr per aktie. Genom denna emission emitteras 285 369 nya aktier till kursen 77,40 kr och mot ett totalt vederlag om drygt 22 miljoner kronor. Ytterligare 30 000 nya aktier kommer att emitteras genom nyttjande av lika många teckningsoptioner i det teckningsoptionsprogram som 2016 riktades till styrelsen. Villkoren för emissionen fastställdes av årsstämman den 6 maj 2020 och kursen 77,40 kronor per ny aktie motsvarar den volymviktade aktiekursen under perioden 8 april till 7 maj 2020. Emissionen genomförs som ett led i att utestående optionsprogram mot ledning och styrelse avvecklas.

- Fastator är transaktionsintensivt och det är därför svårt för ledning och styrelse att hitta luckor när det går att öka sitt innehav. Som en av grundarna av Fastator är jag glad över att ledning och styrelse känner sådant förtroende för bolaget och dess affärsmodell och att de därför nyttjat erbjudandet i så stor utsträckning, säger Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Aktiebolaget Fastator har före emissionerna totalt 14 020 321 utstående aktier och de totalt 315 369 nya aktier som emitteras innebär en utspädning om drygt 2,2 procent. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl 14.00 CET.
 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/