Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Bokslutskommuniké 2019 - styrelsen avser föreslå utdelning om 3,00 kr per aktie

07:00 / 20 February 2020 Fastator Press release

Kvartalet oktober - december

Periodens resultat, KSEK                                                     278 829 (79 178)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK                             18,7 (5,5)
Avkastning på eget kapital, %                                              21,7 (9,2)
Substansvärde, MSEK                                                         1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                   98,8(65,3)

Perioden januari - december

Periodens resultat, KSEK                                               520 019 (320 164)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK                              34,7 (22,7)
Avkastning på eget kapital, %                                               44,7(43,1)
Substansvärde, MSEK                                                          1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                    98,9 (65,3)

 

KOMMENTAR FRÅN VD

Rekord. Igen!

2019 kan summeras i två ord. Rekord igen! Allt sedan börsnoteringen 2015 har vi varje år höjt ribban rejält för oss själva, för att sedan även leverera nya rekord. 

2019 visar Fastator en ökning av resultatet till 520 MSEK (320) och substansvärdet till 1 476 MSEK (915). Så det är också glädjande att för första gången lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att lämna utdelning om 3,00 kr/aktie för 2019. 

Rekord är sällan något som skapas av slump. Snarare finns där alltid en historia och hårt arbete. Vår historia handlar om viljan att skapa värde. Och vi som år efter år slår rekord är ett litet sammansvetsat team med ett enda gemensamt fokus; att vårt arbete ska visa sig i tydliga resultat genom ett ökat aktieägarvärde. I tv­sporten hade vi nog gått under benämningen vinnarskallar. På samma sätt kan våra innehavsbolag ses som vinnarskallar. 

Offentliga Hus har under året ökat fastighetsvärdet från 3,9 MDSEK till 7,2 MDSEK, emitterat gröna obligationer och hybridobligationer och tagit upp en kreditrating. 

Point Properties AB etablerades under året med fokus på centrumutveckling i små och mellanstora städer. Vad det betyder illustrerar kommentaren som Motala kommun spontant yttrade när Point i december lanserade sitt koncept för stadens centrum; "den bästa julklapp vi kunde få". Point har nu fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med ett fastighetsvärde om cirka 1,1 MDSEK, inklusive avtalade icke tillträdda fastigheter. 

Industrisamhället AB fokuserar på fastigheter i stadsnära industriområden, just där en stor del av svensk välfärd produceras av olika företag i en uppsjö av branscher. Under hösten tillträdde Joakim Orthén som ny VD efter att tidigare ha grundat och byggt upp vårt innehavsbolag Nordic PM. Joakim började med en rivstart i december genom att offentliggöra ett förvärv om cirka 600 MSEK, vilket gör att Industrisamhället i Q1 2019 kommer att visa 1,1 MDSEK i fastighetsvärde. 

Nordic PM som förvaltningsbolag är något av en strategisk hörnsten för Fastator. Förutom att förvalta fastigheter åt ett stort antal andra fastighetsbolag, förvaltar Nordic PM alla fastigheter inom Fastatorgruppen. Tack vare Nordic PM kan Fastator och innehavsbolagen fokusera på tillväxt, i god förvissning om att fastigheterna också är i goda händer. För i slutet av dagen är det arbetet med varje enskild fastighet som också bygger resultat. 

För 2020 höjer vi nu ribban ytterligare och ökar takten. Vi ska fokusera på Industrisamhället och Point. Med en stark finansiell ställning, rätt marknadsläge och ett superteam har jag en oerhörd tilltro till att dessa bolag blir en ännu större framgångssaga än Offentliga Hus.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 20 februari 2020
 

Fastators rapport för Q4 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/