Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

12:20 / 15 December 2020 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Punkt 7: vinstutdelning i form av dels kontant-, dels sakutdelning

Stämman beslutade om dels kontantutdelning, dels sakutdelning, enligt följande.

a) Kontantutdelning
Stämman beslutade om kontant utdelning om tre (3,00) kronor per aktie i Fastator. Styrelsen har enligt bemyndigande fastställt avstämningsdagen till 17 december 2020.

b) Sakutdelning
Stämman beslutade om s.k. sakutdelning i form av aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) org. nr. 556824-2696 ("Offentliga Hus"), enligt följande.

Sakutdelning sker med en (1) aktie i Offentliga Hus för varje fullt antal av tre (3) innehavda aktier i Fastator, vilket motsvarar en utdelning om 4,33 kronor per aktie baserat på Offentliga Hus stängningskurs om 12,98 kronor den 11 november 2020. Fastator kommer att  ombesörja att innehavare av överskjutande andelar av aktier i Offentliga Hus erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i Offentliga Hus.

Fastator äger för närvarande direkt och indirekt 72 631 775 aktier i Offentliga Hus vilket motsvarar cirka 28,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Offentliga Hus. Stämmans beslut innebär således att 5 111 897 aktier i Offentliga Hus, eller cirka 7,0 % av Fastators direkta och indirekta innehav i Offentliga Hus, delas ut till Fastators aktieägare. Efter genomförd sakutdelning uppgår Fastators direkta och indirekta aktieinnehav i Offentliga Hus till 67 519 878 aktier vilket motsvarar 26,4 % av aktiekapitalet och rösterna i Offentliga Hus.

Vid Fastators årsstämma den 6 maj 2020 beslutades inte någon vinstutdelning. Hela det enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet som anges i årsredovisningen för 2019, om 1 580 880 534 kronor, finns således kvar.

Förslaget innebär att ett sammanlagt beräknat värde om 7,33 kronor per aktie i Fastator (enligt ovan) föreslås utdelas, genom utdelningen av aktierna i Offentliga Hus tillsammans med den kontanta utdelningen. Sammanlagt utdelningsbelopp beräknas sålunda till 112 410 608 kronor, motsvarande ca 7,11 % av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen.

Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för kontantutdelningen respektive sakutdelningen, att infalla senast dagen före nästa årsstämma. Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen ska vara 17 december 2020.

Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter beslutad avstämningsdag.

Punkt 8: uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) inklusive ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att öka antalet aktier i bolaget genom att varje (1) aktie delas upp i fem (5) aktier (aktiesplit 5:1) enligt nedan. Aktiespliten genomförs efter att den kontanta utdelningen och sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus enligt ovan genomförts.

Genom uppdelningen kommer antalet aktier i Fastator att öka, från 15 335 690 stycken till 76 678 450 stycken. Vardera akties kvotvärde kommer genom uppdelningen att minska, från ca 1,60 kronor till ca 0,32 kronor.

Uppdelningen innebär ändring av § 5 av Fastators bolagsordning enligt följande:

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 5. Antal § 5. Antal aktier / Number of sharesAntal aktier skall vara lägst
aktier / 43 750 000 stycken och högst 175 000 000 stycken.The number of
Number of shares shall be at least 43,750,000 and no more than 175,000,000.
sharesAntal
aktier
skall vara
lägst
8 750 000
stycken och
högst
35 000 000
stycken.The
number of
shares
shall be at
least
8,750,000
and no more
than
35,000,000.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, att infalla efter avstämningsdagen för utdelning enligt ovan och senast dagen före nästa årsstämma.

Stämman beslutade om nedan ändring av § 10 tredje stycket av Fastators bolagsordning med anledning av motsvarande ikraftträdd ändring av aktiebolagslagen.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 10. § 10. Kallelse/NoticeFör att få deltaga i bolagsstämman skall
Kallelse/NoticeF aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan
ör att få aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan
deltaga i framställning av aktieboken avseende förhållandena sex (6)
bolagsstämman bankdagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget
skall senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
aktieägare dels Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag,
vara upptagen i midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
en utskrift tidigare än femte vardagen före stämman.
eller annan
aktieägare dels
vara upptagen i
en utskrift
eller annan
framställning
av aktieboken
avseende
förhållandena
fem (5)
vardagar före
stämman, dels
göra en anmälan
till bolaget
senast kl.
12.00 den dag
som anges i
kallelsen till
stämman. Denna
dag får inte
vara söndag,
helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än
femte vardagen
före stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15  december  kl. 12.20.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15  december  kl. 12.20

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/