Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Starkt kvartal för Offentliga Hus efter renodling av fastighetsportfölj

07:09 / 5 November 2020 Fastator Press release

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus redovisar ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019. Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela bolaget med fokus på bolagets tre huvudsegment; skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor.

Offentliga Hus har under rapportperioden renodlat fastighetsportföljen med förvärv av fastigheter för cirka 2,1 miljarder och försäljning av fastighetstillgångar för cirka 0,5 miljarder inklusive avyttringen av ett 90-tal mindre fastigheter på icke-prioriterade orter. Därtill noterades bolagets aktie på Nasdaq First North Premier den 23 oktober 2020.

Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus, kommenterar:

- Vår rapport för tredje kvartalet 2020 är stark och vår nyligen genomförda notering innebar att vi fick drygt 10 000 nya aktieägare i bolaget. Därtill innebar noteringen en likviditetsförstärkning om cirka 1,1 miljarder kronor. Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande samtidigt som vi levererar hög avkastning till våra aktieägare. Nu arbetar vi målmedvetet mot att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Björn Rosengren, Styrelseordförande för Offentliga Hus, kommenterar:

"Offentliga Hus är den främsta fastighetspartnern till offentlig sektor och står nu bättre rustat än någonsin för fortsatt tillväxt med en stark och erfaren företagsledning och organisation."

Perioden 1 januari - 30 september 2020

Hyresintäkter, MSEK                              383,3

Förvaltningsresultat, MSEK                   66,2

Balansomslutning, MSEK                        9 404

Soliditet, %                                               31,7

Säkerställd belåningsgrad, %                   51,4

Fastighetsvärde, MSEK                           8,6

EPRA NAV, MSEK                                2 668

Offentliga Hus presenterar Q3-rapporten den 5 november 2020 kl.09.00. Ta del av rapportgenomgången samt ställ dina frågor till bolaget här (https://www.finwire.tv/webcast/offentliga-hus/q3/).

Offentliga Hus rapport för Q3 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida (https://offentligahus.se/for-investerare/rapporter/).

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/