Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit

08:30 / 12 November 2020 Fastator Press release

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus") i vilken tre (3) aktier i Fastator ger rätt till utdelning av en (1) aktie i Offentliga Hus. Sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus motsvarar en utdelning om 4,33 kronor per aktie baserat på Offentliga Hus stängningskurs om 12,98 kronor den 11 november 2020. Den kontanta utdelningen och sakutdelningen beräknas således motsvara en total utdelning om 7,33 kronor per aktie i Fastator.

Sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus motsvarar cirka 7% av Fastators direkta och indirekta aktieinnehav i Offentliga Hus per denna dag. Inom ramen för sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus kommer Fastator att ombesörja att innehavare av överskjutande andelar (fraktioner) erhåller ett kontantbelopp motsvarande fraktionens värde baserat på marknadsvärdet av aktien i Offentliga Hus.

Utöver förslaget till vinstutdelning kommer styrelsen inför stämman även att lägga fram förslag om att varje aktie i Fastator delas upp i fem (5) nya aktier, en så kallad aktiesplit 5:1, samt en främst med uppdelningen sammanhängande ändring av bolagsordningen. Aktiespliten avses genomföras efter att den kontanta utdelningen och saktutdelningen av aktier i Offentliga Hus genomförts.

Styrelsen avser att lägga fram förslagen vid en extra bolagsstämma i december 2020. Fastators styrelse har även beslutat att föreslå att extrastämman ger styrelsen mandat att besluta om avstämningsdag för utdelningen och aktiespliten.Det huvudsakliga innehållet i förslagen till beslut kommer att finnas i den kommande kallelsen till den extra bolagsstämman. Ytterligare information rörande den föreslagna utdelningen av aktier i Offentliga Hus kommer att publieras i en informationsbroschyr som kommer att finnas tillgänglig på Fastators hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08.30.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/