Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021

18:15 / 1 October 2020 Fastator Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

En ny senior icke-säkerställd obligation

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "Offentliga Hus") har givit Nordea Bank Abp ("Nordea") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd obligation med en förväntad volym om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år (de "Nya Obligationerna"). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för återköp och inlösen av de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan) och till allmänna bolagsändamål.

Frivilligt återköpserbjudande och inlösen

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Offentliga Hus innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 15 juni 2021 ISIN SE0010023259 och med utestående volym om 700 miljoner kronor[1] (http://#_ftn1) (de "Utestående Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") och lämnar samtidigt villkorat meddelande om frivillig inlösen av de Utestående Obligationerna ("Inlösen") i enlighet med obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna. Återköpserbjudandet och Inlösen är villkorade av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

[1] (http://#_ftnref1) Av vilka Bolaget är innehavare av 182 miljoner kronor.

 

Återköpserbjudandet innebär att Bolaget erbjuder innehavare av de Utestående Obligationerna att återköpa dessa till ett pris om 103,91% av nominellt belopp jämte upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 1 oktober 2020. Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet hålls tillgängligt på Offentliga Hus webbplats  www.offentligahus.se/obligationslan/.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 6 oktober 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 oktober 2020.

Under förutsättning att en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna har genomförts innan avstämningsdagen för Inlösen, 27 oktober 2020 ("Avstämningsdagen"), kommer de Utestående Obligationerna att lösas per 3 november 2020 ("Lösendagen").

I enlighet med punkt 9.3 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna kommer Bolaget att erlägga 103,50 procent av nominellt belopp (dvs. 1 035 000 kronor per Utestående Obligation), plus upplupen ränta till och med Lösendagen, till de personer som är registrerade såsom innehavare av Utestående Obligationer i Euroclear Swedens register på Avstämningsdagen.

Meddelandet om villkorad frivillig inlösen av de Utestående Obligationerna finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.offentligahus.se/obligationslan/, och kommer att skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Utestående Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 30 september 2020. Obligationerna kommer i samband med Inlösen att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara arrangörer, bookrunners och agenter i samband med de Nya Obligationerna, Återköpserbjudandet samt Inlösen. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp, +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

 

[1] (http://#_ftnref1) Av vilka Bolaget är innehavare av 182 miljoner kronor.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/