Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus offentliggör meddelande om stabiliseringsåtgärder

17:25 / 30 October 2020 Fastator Press release

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Som offentliggjordes den 13 oktober 2020 agerar Swedbank AB (publ) ("Swedbank") stabiliseringsansvarig avseende stamaktien i Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (nedan "Offentliga Hus" eller "Bolaget"), från och med första dagen för handel på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market (23 oktober 2020) och under högst 30 dagar därefter.

Swedbank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU/596/2014), har genomförts i Offentliga Hus stamaktie på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market enligt nedan. Kontaktperson i Swedbank är Karin Tyche, telefon: +46 72 237 88 71.

Stabiliseringsinformation
Emmitent: Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Instrument: Stamaktier (ISIN: SE0014829644)
Erbjudandets storlek: 128 731 345 stamaktier
Erbjudandepris: SEK 13,4
Marknad: Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market
Ticker: OFFHUS
Stabiliseringsansvarig: Swedbank AB (publ)

Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet Högsta Lägsta Volymviktat Valuta Handelsplats
(antal pris pris genomsnittspris
aktier) (SEK) (SEK) (SEK)
2020-10-23 10 506 169 13,4 12,9 13,29 SEK
  First North
Premier
2020-10-26 4 210 867 13,4 12,83 13,04 SEK       First
  North
Premier
2020-10-27 2 074 009 13,4 12,36 12,94 SEK       First
  North
Premier

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 17.25 CET den 30 oktober 2020.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/