Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny obligationsfinansiering och kommande notering

19:11 / 13 October 2020 Fastator Press release

I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "Offentliga Hus") framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de "Nya Obligationerna"). Bolaget har samtidigt offentliggjort att villkoret för frivillig inlösen avseende Bolagets 700 miljoner kronor seniora icke-säkerställda obligationer med förfall under 2021 (de "Utestående Obligationerna") uppfyllts och att de Utestående Obligationerna därmed kommer lösas in den 3 november 2020.

I enlighet med punkt 24.2 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna meddelar Bolaget härmed att agenten för innehavarna av de Utestående Obligationerna har lämnat dispens för de generella åtagandena för Bolaget under obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna, med effekt per idag. Dispens från åtaganden begärdes av Bolaget för att förenkla emissionen av de Nya Obligationerna fram till den slutliga inlösendagen för de Utestående Obligationerna och för att förbereda för en övergång till nya finansieringsvillkor i samband med noteringen av Offentliga Hus aktier, vilken meddelades den 1 oktober 2020.

Ett villkor för lämnad dispens är att Bolaget makulerar de Utestående Obligationer om 470 miljoner kronor som innehas av Bolaget och deponerar ett belopp motsvarande beloppet som krävs för att utföra frivillig inlösen av alla Utestående Obligationer, i enlighet med Bolagets meddelande om inlösen den 1 oktober 2020, på ett pantsatt konto till förmån för agenten och innehavarna av de Utestående Obligationerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/