Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation

08:30 / 27 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjortatt bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare. 

Som en del av Offentliga Hus fortsatta utveckling och i syfte att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Offentliga Hus möjligheten att emittera ett subordinerat efterställt obligationslån med evig löptid på den nordiska marknaden. Villkorat av bland annat rådande marknadsförutsättningar kan en emission komma att följa. Den initiala emissionen av hybridobligationer förväntas uppgå till maximalt 500 Mkr och kommer att emitteras under ett ramverk om 750 Mkr. Emissionslikviden från hybridobligationen kommer primärt att nyttjas för att finansiera en fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen. Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som eget kapital i enlighet med IFRS.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019 kl. 08:30 CEST.

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/