Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus överväger att emittera en grön obligation och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

08:30 / 11 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation med en förväntad volym om 500 Mkr och en löptid om 3,5 år. 

Det gröna ramverket har skapats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en "Medium Green" bedömning från CICERO Shades of Green.

I samband med emissionen erbjuder Offentliga Hus innehavare av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall 15 juni 2021 och med utestående volym om 700 Mkr att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka obligationer till ett belopp om upp till 200 Mkr till ett pris om 105,50% av nominellt belopp.

För fullständig information hänvisas till Offentliga Hus pressmeddelande, länk: https://offentligahus.se/wp-content/uploads/Offentliga-Hus-PM-190911-Grön-obligation-SWE.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 08:30 CEST.

 
Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie påNasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/