Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

15:00 / 20 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr. De seniora icke-säkerställda gröna obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 440 baspunkter med slutligt förfallodatum i mars 2023.

Vidare har Offentliga Hus offentliggjort utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet till innehavarna av bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall 15 juni 2021 och med utestående volym om 700 Mkr. Offentliga Hus erbjöd sig att köpa tillbaka obligationer till ett belopp om upp till 200 Mkr till ett pris om 105,50% av nominellt belopp. Inom ramen för återköpserbjudandet har innehavare av sådana obligationer accepterat återköp motsvarande ett totalt nominellt belopp om 132 Mkr. Offentliga Hus har offentliggjort att man fullföljer återköpserbjudandet.

Nordea och Swedbank har agerat arrangörer, bookrunners och agenter i samband med transaktionerna. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För fullständig information hänvisas till Offentliga Hus pressmeddelande, www.offentligahus.se/pressmeddelanden/

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 15:00 CEST.

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/