Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators innehavsbolag Offentliga Hus emitterar hybridobligation

14:00 / 30 September 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Hybridobligationen löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 685 baspunkter och har en evig löptid med en första inlösenmöjlighet i januari 2025. Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden från hybridobligationen kommer primärt att nyttjas för att finansiera en fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen. Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som eget kapital i enlighet med IFRS.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 14:00 CEST.

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/