Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 150 MKR.

12:15 / 5 June 2019 Fastator Press release

Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021 (ISIN: SE0011762129). 

Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr. Fastator har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer om 150 mkr under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen nu uppgår till 700 mkr. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100% av nominellt belopp.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar. 

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson och Glimstedt har agerat juridiska rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa.  

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 12.15 CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/