Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastator

Fastator

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

18:00 / 5 November 2019 Fastator Press release

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus") offentliggjorde den 20 september 2019 att Offentliga Hus emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 med slutligt förfallodatum i mars 2023 ("Obligationerna").

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Offentliga Hus upprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Offentliga Hus hemsida, www.offentligahus.se. 

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 7 november 2019.

För fullständig information hänvisas till Offentliga Hus pressmeddelande:

https://news.cision.com/se/offentliga-hus-i-norden-ab/r/offentliga-hus-offentliggor-obligationsprospekt-och-ansoker-om-upptagande-till-handel-av-grona-oblig,c2954591

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den5 november 2019kl. 18.00 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/