Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ework Group

Ework Group

Ework Group AB: Kallelse till årsstämma i Ework Group

15:30 / 23 March 2023 Ework Group Press release

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587-8708 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Vasagatan 16, 6 tr. 111 20 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Bolaget vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen. Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning kan därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på www.eworkgroup.com.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 25 april 2023 så snart stämman har hållits.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 17 april 2023; och

(ii)                senast onsdagen den 19 april 2023 anmäla sig skriftligen till Ework Group AB, Vasagatan 16, 6 tr. 111 20 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan 08.00-17.00, eller per e-post: arsstamma@eworkgroup.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 17 april 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 19 april 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.eworkgroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en (1) eller två (2) justerare;
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigt sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Godkännande av ersättningsrapport;
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Magnus Berglind, representerande eget innehav och via kapitalförsäkring, Dag Marius Nereng, representerande Protector Forsikring ASA, och Staffan Salén, representerande Investment AB Arawak, föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 med ett kontant belopp om 6,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen torsdagen den 27 april 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 3 maj 2023.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex (6) styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår till ordföranden med 500 000 SEK samt till styrelsens övriga ledamöter med 250 000 SEK.  Det innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med 166000 SEK för ordföranden och 83000 SEK för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Staffan Salén. 

Valberedningen föreslår vidare i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17287 275 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 17287 275 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.eworkgroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm i mars 2023
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Schreil, VD, Ework Group AB

+46 (0)8 50 60 55 00

karin.schreil@eworkgroup.com

Klas Rewelj, CFO, Ework Group AB

+46 (0)70 626 54 24

klas.rewelj@eworkgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 mars 2023 kl. 15.30 CET.

Om Ework Group

Ework Group AB (publ) erbjuder helhetslösningar för alla talangbehov, med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development och har i dag över 13 000 oberoende konsulter på uppdrag. Ework samarbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor och med konsulter för att skapa hållbara talangförsörjningskedjor. Ework grundades i Sverige år 2000 och är verksamt i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen med huvudkontor i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/