Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ework Group

Ework Group

Ework Group AB: Ework Groups valberedning och årsstämma 2023

14:00 / 2 November 2022 Ework Group Press release

Ework Groups årsstämma kommer att hållas den 25 april 2023. Valberedning har blivit utsedd i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2020.

I valberedningen ingår:
  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.comeller per brev senast den 31 januari 2023.

Ework Group AB
att: Valberedningen
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till investorrelations@eworkgroup.comsenast den 7 mars 2023, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Schreil, VD, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: karin.schreil@eworkgroup.com

Klas Rewelj, CFO, Ework Group AB
Telefon: +46 (0)8 50 60 55 00, e-post: klas.rewelj@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) erbjuder helhetslösningar för alla talangbehov, med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development och har i dag cirka 13 000 oberoende konsulter på uppdrag. Ework samarbetar med kunder inom både privat och offentlig sektor och med konsulter för att skapa hållbara talangförsörjningskedjor. Ework grundes i Sverige år 2000 och är verksam i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen med huvudkontor i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/