Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli-30 september 2022

08:59 / 17 November 2022 Eolus Vind Press release

1 juli-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

EOLUS VIND AB DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2022

1 juli-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökade Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, chef för Delivery & Construction, Heléne Sebrén, HR-chef och Magnus Axelsson, nytillträdd vice vd och operativ chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus sålde i oktober ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde 24 oktober 2022

 

Koncernens resultat i korthet

Q3

Q3

9 månader

9 månader

Rullande 12

Helår

 

Enhet

2022

2021

2022

2021

okt-sep

2021

Nettoomsättning

MSEK

111

691

1 991

1 606

2 999

2 614

Rörelseresultat

MSEK

-8

0

54

-21

49

-25

Resultat före skatt

MSEK

-11

-5

51

-30

41

-40

Periodens resultat

MSEK

-11

2

75

-17

69

-24

Resultat per aktie före/efter utspädning*

SEK

-0,45

0,19

-1,88

-0,55

-2,08

-0,74

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital per aktie*

SEK

38,25

39,55

38,25

39,55

38,25

39,50

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

-204

-30

-53

284

-433

-97

Balansomslutning

MSEK

1 880

1 844

1 880

1 844

1 880

1 885

Nettoskuld - /nettokassa + *

MSEK

401

532

401

532

401

439

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderstock per balansdagen

MSEK

682

3 658

682

3 658

682

1 793

Energianläggningar i etableringsfas

MW

786

477

786

477

786

737

Drifttagna och överlämnade energianläggningar

MW

0

0

0

47

0

47

Projektportfölj

MW

17 843

9 057

17 843

9 057

17 843

13 823

Förvaltade energianläggningar

MW

882

921

882

921

882

914

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet*

%

54

54

54

54

54

67

Avkastning på eget kapital efter skatt*

%

 neg 

0,2

 neg 

0,2

 neg 

 neg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702-65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus-delarsrapport-Q3-2022.pdf

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/