Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 – 31 maj 2019

08:30 / 4 July 2019 Eolus Vind Press release

 

Hässleholm den 4 juli 2019

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 – 31 maj 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 520,3 (22,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-10,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 10,0 (-5,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-4,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1,8) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (1,4) MW till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (337) MW.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,3 (6,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 454 (532) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juni tecknades avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien.

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2019-03-01 2018-03-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-05-31 -2018-05-31 -2019-05-31 -2018-05-31 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 520,3 22,6 998,2 180,2 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 10,9 -10,0 46,4 23,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 10,0 -5,7 43,3 31,8 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -18,7 -0,6 -39,9 4,0 2,5
Periodens resultat, MSEK 12,2 -4,6 51,8 38,7 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,49 -0,18 2,08 1,56 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -328,1 -356,1 -353,9 -645,0 241,7
Balansomslutning, MSEK 2 211,1 1 605,8 2 211,1 1 605,8 1 895,0
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK -120,4 -515,1 -120,4 -515,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 2 691,6 3 885,0 2 691,6 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal - - 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 1,8 5,0 5,2 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW - - 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 2,0 1,4 14,8 8,9 93,3
Förvaltade verk, MW 421 337 421 337 415
Elproduktion, GWh 3,3 6,3 10,2 25,1 30,2
Soliditet, % 36,6 41,1 36,6 41,1 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 28,3 7,9 28,3 7,9 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/