Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus har passerat 500 etablerade verk

09:11 / 20 April 2017 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 - 28 februari 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 29,2 (18,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,6 (14,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5 (23,1) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk) samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 • I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 • I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien.
 • I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.
 • I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re.
 • I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar län under föregående kvartal.

EOLUS HAR PASSERAT 500 ETABLERADE VERK

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 - 28 februari 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 29,2 (18,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,6 (14,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5 (23,1) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk) samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 • I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 • I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien.
 • I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.
 • I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re.
 • I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar län under föregående kvartal.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
 • Den 19 april lämnade den svenska regeringen en proposition till riksdagen som innebär att det svenska elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh till 2030. Samma dag meddelade de svenska och norska regeringarna att de träffat avtal om villkoren för den svenska förlängningen och ambitionsökningen i systemet. Beskeden är positiva och innebär att förutsättningarna för fortsatt utbyggnad klarnat väsentligt.

VD har ordet
I januari passerades ytterligare en milstolpe i Eolus historia när vi kunde överlämna verk nummer 500 till kund. Verket ingick i parken Iglasjön i Kungsbacka kommun. Parken består av åtta verk på totalt 26 MW. Kunden är MEAG / Munich Re. Jag är stolt över att Eolus och våra medarbetare ständigt levererar med hög kvalitet. Det är en framgångsfaktor som gjort att det nu var den femte vindkraftsparken som vi fått förtroendet att leverera till MEAG. Under kvartalet har vi även tagit i drift och överlämnat de återstående sju verken i Långmarken till kunderna Mirova, Europeiska Investeringsbanken och Malmö Stad.

Vindkraftsbranschen kommer att leverera utbyggnad i enlighet med målet inom det svensk-norska elcertifikatsystemet snabbare än beräknat. Branschen har stora möjligheter att spela en avgörande roll i omställningen till en hållbar elförsörjning helt baserad på förnybara källor i enlighet med Energiöverenskommelsens mål om en utbyggnad av 18 TWh förnybar elproduktion i Sverige 2021 - 2030. Den 19 april meddelade de svenska och norska regeringarna att de kommit överens om hur den svenska ambitionsökningen ska hanteras. Förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden har därmed klarnat på ett positivt sätt. Beskeden ger projektutvecklare och investerare förnyat förtroende att satsa de 60 miljarder kronor som uppskattningsvis kommer att behöva investeras under ett decennium.

Elproduktion från egna anläggningar fortsätter som planerat att minska genom avyttring av anläggningar. Under kvartalet minskade egna anläggningar med 12,3 MW. Bland försäljningarna ingår avyttring av parken Hästhalla om 8 MW till Allianz Global Investors. Eolus har fått förtroendet att fortsätta hantera driften av parken åt Allianz. Försäljning av nya och befintliga anläggningar frigör resurser och ger oss möjligheter att fokusera på kommande projekt. Efter att ha levererat parkerna Iglasjön och Långmarken uppgår vår nettokassa till 226 MSEK. Tillsammans med outnyttjade kreditutrymmen på mer än 900 MSEK tar vi nu sats mot kommande projekt.

I december tecknade vi avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk till projekten Gunillaberg, Lunna, Vilseberga och Täppeshusen. De sju verken i Gunillaberg och Lunna har sålts till den tyska kapitalförvaltaren KGAL medan de två verken i Vilseberga har sålts i andelar till lokala investerare i Vadstenatrakten. Det är glädjande att se vilket engagemang som skapas genom ett lokalt projekt när förutsättningarna och villkoren är de rätta! Försäljning av andelar i projektet Täppeshusen i Höganäs pågår.

Gunillaberg, Lunna och Täppeshusen planerar vi att färdigställa och överlämna till kund i augusti. Vilseberga beräknas kunna överlämnas i oktober. Tillsammans med de 16 verken i Iglasjön och Långmarken räknar vi därmed att kunna etablera och överlämna 25 verk med en effekt på 73 MW till kunder under innevarande räkenskapsår. Motsvarande siffror för 2015/2016 var 14 verk och 38 MW.

Etableringen av projektet Jenåsen i Sundsvall fortskrider enligt plan. Byggnation av vägar och fundament pågår. Parken är på 79 MW och omfattas av ett elhandelsavtal med Google. Planen är att parken ska stå klar sommaren 2018 och vår avsikt är att sälja den nyckelfärdig till investerare. Nätutbyggnaden i området skapar goda förutsättningar för att ansluta även de tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen med en total effekt på mer än 200 MW.

Trots riksdagens och regeringens ambitioner om en omställning till 100 procent förnybar elproduktion, så beslutade regeringen i december att inte lämna tillstånd enligt Miljöbalken till Blekinge Offshores ansökan om uppförande och drift av en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Projektområdet utgör riksintresse både för vindbruk och för försvarsmakten. Regeringen angav som skäl att verksamheterna inte skulle vara förenliga i området trots de möjligheter till synergier och kompensationsåtgärder som bolaget redovisat som möjliga lösningar. Finansiellt får beslutet endast obetydliga konsekvenser för Eolus eftersom samtliga projektutgifter kostnadsförts tidigare i Blekinge Offshore AB. Beslutet var en besvikelse eftersom det omöjliggör vidare utveckling av ett projekt som skulle kunnat halvera underskottet av el i södra Sverige och som hade kunnat utgöra ryggraden i Sydsveriges framtida elförsörjning.

Vindkraftens tekniska utveckling fortsätter i ett högt tempo. Det är bara drygt ett år sedan vi tog våra första 3 MW verk i drift i Fröreda, Hultsfred. Sedan driftstart har varje verk i parken producerat ungefär lika mycket el som det första verket Eolus etablerade 1991 gjort under 25 år.

Vindkraftens potential tydliggörs även genom Eolus senaste projektförvärv i USA. I Tehachapi, Kalifornien finns en vindkraftpark om knappt 400 verk på totalt ca 36 MW som etablerades i mitten av 1980-talet. Eolus har förvärvat majoritetsandelen i ett bolag som har rättigheterna att utveckla en park som ska ersätta den gamla. Effektmässigt blir den gamla och nya parken ungefär lika stora, men produktionen från den nya parken beräknas bli cirka tre gånger så stor. Vår ambition är att utveckla projektet tillsammans med säljarna och att parken ska kunna etableras och avyttras under 2018.

Hässleholm 2017-04-19
Per Witalisson
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 - 5 juli 2017
Bokslutskommuniké 2016/2017 - 26 oktober 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm, 2017-04-20

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Fredrik Daveby
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot

Hans Johansson  
Styrelseledamot  

Hans Linnarson
Styrelseledamot 

Bodil Rosvall Jönsson
Styrelseledamot

Per Witalisson 
Verkställande direktör 

Kontaktinformation
Per Witalisson, VD
Telefon: +46 (0)10 - 199 88 02
per.witalisson@eolusvind.com

Catharina Persson, CFO  
Telefon: +46 (0)10 - 199 88 17  
catharina.persson@eolusvind.com

Eolus Vind AB (publ)
Box 95
281 21 Hässleholm
Tel (vx): +46 (0)10 - 199 88 00

info@eolusvind.com
www.eolusvind.com  
Org nr. 556389-3956 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Delarsrapport Q2 2016-17.pdf

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/