Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Bokslutskommuniké 2016 / 2017

08:54 / 26 October 2017 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 - 31 augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,0 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100 2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2 Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 / 2017

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 - 31 augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,0 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100 2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2 Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.

Verksamhetsåret 1 september 2016 - 31 augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick 1 065,7 (693,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (-15,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 34,2 (-29,1) MSEK. Verksamhetsårets resultat efter skatt uppgick till 24,5 (-23,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 (-0,92) SEK per aktie.
 • Under verksamhetsåret togs 25 (14) nya vindkraftverk med en total effekt om 72,2 (37,7) MW i drift.
 • Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 36,8 (26,5) vindkraftverk med en total effekt om 92,8 (57,6) MW till kunder.
 • Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 58,6 (123,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 423 (375) SEK/MWh.
 • För räkenskapsåret 2016/2017 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2017. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

Koncernens resultat i korthet

Q4

Q4

Helår

Helår

 

2017-06-01

2016-06-01

2016-09-01

2015-09-01

 

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

Nettoomsättning, MSEK

281,4

58,3

1 065,7

693,4

Rörelseresultat, MSEK

28,2

-6,0

40,2

-15,9

Resultat före skatt, MSEK

18,3

-6,0

34,2

-29,1

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK*

-0,3

0,4

3,7

-5,0

Periodens resultat, MSEK

13,0

-5,3

24,5

-23,9

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK*

0,52

-0,20

1,02

-0,92

Eget kapital per aktie, SEK*

26,41

26,94

26,41

26,94

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

77,9

13,3

91,0

134,2

Balansomslutning, MSEK

900,8

1 269,6

900,8

1 269,6

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK*

167,6

139,8

167,6

139,8

Orderstock per balansdagen, MSEK

1 061,0

620,7

1 061,0

620,7

Under perioden drifttagna verk, antal

9,0

0,0

25,0

14,0

Verk överlämnade till kund, antal

12,8

4,7

36,8

26,5

Under perioden drifttagna verk, MW

19,4

0,0

72,2

37,7

Verk överlämnade till kund, MW

23,9

6,1

92,8

57,6

Elproduktion, GWh

9,9

17,7

58,6

123,6

Soliditet, %*

73,2

52,9

73,2

52,9

Avkastning på eget kapital efter skatt, %*

7,9

neg

3,7

neg

 

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.30 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Bokslutskommunike 2016-2017.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from Bequoted

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/