Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015

08:30 / 28 April 2015 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015

Hässleholm, 2015-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2014 – 28 februari 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 746,1 (86,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 83,7 (14,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 77,6 (11,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   75,5 (9,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -1,4 (-1,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (0,37) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 20,4
   (0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 27,5 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om
   55,4 (2,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   86,2 (58,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 475 (504) SEK/MWh.
 -- Sedan den 2 februari 2015 handlas Eolus B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars överlämnades vindpark Skalleberg i Hjo kommun till kund. Skalleberg
   är den sista av de fyra parker som Eolus i januari tecknade avtal om
   försäljning av till energibolaget ewz. Därmed har köparen tillträtt
   samtliga parker med 29 vindkraftverk som omfattas av det
   elförsäljningsavtal som finns med Google och Eolus har mottagit fullständig
   betalning för samtliga parker.
 -- Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni
   och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till
   aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå att överföringen görs genom en
   split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter
   spliten.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
april 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/