Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 31 maj 2014

08:30 / 8 July 2014 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2014 – 31 maj 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 110,9 (43,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 (14,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 0,5 (10,6) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,8 (7,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (0,29) SEK per aktie.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -4,0 (+7,5) MSEK.
 • Under kvartalet etablerades 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 22 MW, varav 3 (0) vindkraftverk har överlämnats till kund.
 • Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 41,3 (65,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 463 (551) SEK/MWh.
 • I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770 MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18 månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29 vindkraftverk som Eolus uppför under kalenderåret 2014 och som omfattas av det elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.


Verksamhetsårets nio månader, 1 september 2013 – 31 maj 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 414,3 (511,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51,8 (118,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 33,0 (102,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,5 (116,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,90 (4,79) SEK per aktie.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -11,1 (+27,2) MSEK.
 • Ackumulerat under niomånadersperioden etablerades 20 (22) nya vindkraftverk med en total effekt om 39,6 (46,1) MW, varav 10 (7) vindkraftverk har överlämnats till kund.
 • Ackumulerat under räkenskapsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 136,0 (191,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 505 (541) SEK/MWh.

 

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I juni förvärvade Eolus genom det nystartade finska dotterbolaget Eolus Oy två projekt under utveckling i Finland av Auria Wind ltd. Projekten Loimaa-Alastaro och Huittinen är belägna i sydvästra Finland och har plats för upp till 15 vindkraftverk med en installerad effekt om cirka 50 MW.
 • I slutet av juni togs den första av fyra parker i drift där Eolus ingått avtal med Google om försäljning av el under tio år. Vindkraftsparken Ramsnäs i Laxå kommun bestående av sju vindkraftverk färdigställdes endast sju månader efter det att verk och entreprenader upphandlats. Ytterligare en vindkraftpark som omfattas av avtalet med Google beräknas att färdigställas under räkenskapsårets fjärde kvartal. Även de båda återstående parkerna är under etablering och kommer att tas i drift under första halvåret nästa räkenskapsår. Eolus för förhandlingar med investerare om försäljning av vindkraftsparkerna.

 

Resultat i korthet

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  20140301
-20140531
20130301
-20130531
20130901
-20140531
20120901
-20130531
20120901
-20130831
Nettoomsättning, MSEK 110,9 43,1 414,3 511,4 1 204,9
Rörelseresultat, MSEK 7,0 14,4 51,8 118,8 146,7
Resultat före skatt, MSEK 0,5 10,6 33,0 102,9 135,3
Periodens resultat, MSEK -2,8 7,1 21,5 116,2 141,6
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,10 0,29 0,90 4,79 5,75
Eget kapital per aktie, SEK 38,05 37,71 38,05 37,71 38,66
Under perioden etablerade verk, antal 11 0 20 22 30
Under perioden etablerade verk, MW 22,0 0,0 39,6 46,1 62,1
Nettoförändring verk för elproduktion, MW 15,6 -0,2 14,3 18,9 -17,0
Elproduktion, GWh 41,3 65,1 136,0 191,4 220,9

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 77 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 197 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/