Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

08:30 / 30 October 2014 Eolus Vind Press release

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Hässleholm, 2014-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (693,6) MSEK. Minskningen är hänförlig
   till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (27,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -19,9 (32,4) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
   till -11,6 (25,3) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -7,1 (11,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (0,95) SEK
   per aktie.
 -- Under kvartalet togs 7 (8) nya vindkraftverk med en total effekt om 13,4
   (16,0) MW i drift. De driftsatta vindkraftverken avser första parken inom
   ramen för det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 -- Under kvartalet överlämnades 1 (25) vindkraftverk med en total effekt om
   2,5 (51,7) MW till kunder.
 -- Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   36,1 (29,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 491 (500) SEK/MWh.

Verksamhetsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 465,8 (1 204,9) MSEK. Minskningen är
   hänförlig till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 41,5 (146,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 13,1 (135,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,9
   (141,6) MSEK.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -18,2 (40,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (5,75) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 27 (30) nya vindkraftverk med en total effekt om
   53,0 (62,1) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades 14 (41) vindkraftverk med en total
   effekt om 27,4 (81,1) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 172,1 (229,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 502 (540) SEK/MWh.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2014. Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.

Koncernens resultat i korthet       Q4     Q4    Helår    Helår
                 2014-06-01 2013-06-01 2013-09-01 2012-09-01
                 2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK          51,5    693,6    465,8   1 204,9
Rörelseresultat, MSEK         -10,3    27,9    41,5    146,7
Resultat före skatt, MSEK       -19,9    32,4    13,1    135,3
Värdeförändringar derivat före     -9,1    14,6    -23,2    51,5
 skatt, MSEK                                  
Periodens resultat, MSEK        -11,6    25,3     9,9    141,6
Resultat per aktie före /efter     -0,46    0,95    0,44    5,75
 utspädning, SEK                                
Eget kapital per aktie, SEK      37,61    38,66    37,61    38,66
Kassaflöde från den löpande      -118,6    421,8   -488,1    428,1
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK        1 929,8   1 562,8   1 929,8   1 562,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK   -421,2    92,1   -421,2    92,1
Orderstock per balansdagen, MSEK    218,1    199,5    218,1    199,5
Under perioden drifttagna verk,      7      8     27     30
 antal                                     
Verk överlämnade till kund,        1     25     14     41
 antal                                     
Under perioden drifttagna verk,     13,4    16,0    53,0    62,1
 MW                                       
Verk överlämnade till kund, MW      2,5    51,7    27,4    81,1
Elproduktion, GWh            36,1    29,9    172,1    229,0
Soliditet, %              48,5    61,5    48,5    61,5
Avkastning på eget kapital efter     Neg     2,5     1,2    15,8
 skatt, %                                    
--------------------------------------------------------------------------------

                    

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan
460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen
äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med
en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/