Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 30 november 2013

08:30 / 23 January 2014 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2014-01-23 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2013 – 30 november 2013

-- Nettoomsättningen uppgick till 217,2 (377,2) MSEK. -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,9 (88,1) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 20,9 (70,0) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 15,4 (66,0) MSEK. -- Resultat per aktie uppgick till 0,63 (2,75) kronor per aktie. -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -5,1 (+19,5) MSEK. -- För räkenskapsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 1,50 (1,00) kronor per aktie. -- Under kvartalet etablerades 9 (19) nya vindkraftverk med en total effekt på 17,6 (39,5) MW. -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till 36,3 (66,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 56 (50) öre/kWh. -- I november färdigställdes sju vindkraftverk om totalt 14 MW vid Stensåsa i Vetlanda kommun och överlämnades till det danska vindkraftbolaget European Wind Investment A/S (EWII). -- I november tecknade Eolus avtal med Värmdö kommun om försäljning av ett nyckelfärdigt vindkraftverk i Nötåsens vindpark som etableras under 2014. Affären föregicks av en offentlig upphandling där Eolus anbud var det mest fördelaktiga. -- I november avyttrade Eolus ett begagnat vindkraftverk av modell Enercon E82 2,0 MW till Istad Vind AB och Ölandsvind AB. Väsentliga händelser efter balansdagen

-- I december sålde Eolus 1,25 vindkraftverk i vindpark Rockneby i Kalmar kommun till Landstinget Blekinge. -- Under december beställde Eolus vid två tillfällen nya vindkraftverk från Vestas. Den första beställningen omfattade 29 vindkraftverk (59 MW) av modellerna V90, V100 och V112 till parkerna Skalleberg i Hjo kommun, Mungseröd i Tanums kommun, Ramsnäs i Laxå kommun samt Alered i Falkenbergs kommun. Den andra beställningen omfattade sex stycken vindkraftverk (11,6 MW) av modellerna V90 och V100 till parkerna Legeved i Kristianstads kommun, Lönneborg i Sölvesborgs kommun samt Påboda i Torsås kommun. -- I december tecknade Eolus avtal med Malmö Stad om försäljning av ett nyckelfärdigt vindkraftverk i Nötåsens vindpark som etableras under 2014. Affären föregicks av en offentlig upphandling där Eolus anbud var det mest fördelaktiga. -- I december beställde Eolus fyra stycken Gamesa G114 2,0 MW för uppförande i Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun hösten 2014. -- I december sålde Eolus tre vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW under uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun till Wallenstam. Samtidigt förvärvade Eolus samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB uppgående till 6,3 procent av bolaget samt Wallenstams ägarandel om 37,5 procent i vindkraftsprojektet Lunnekullen i Karlsborg och Tibro kommuner. I januari förvärvade Eolus ytterligare 6,3 procent av aktierna i Triventus AB. -- Eolus tecknade i december avtal om att sköta all drift och administration av fem vindkraftverk åt Prime Renewables. -- I januari tecknade Eolus ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google. Avtalet innebär att Google från och med början av 2015 under tio år till ett förutbestämt pris köper all el som produceras i de fyra vindkraftparkerna Alered, Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg som Eolus etablerar under 2014.

Årsstämma och utdelning

-- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014 kl. 15.30. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,50 (1,00) kr per aktie. -- I samband med årsstämman anordnas ett seminarium med temat ”Vägen till framtiden” i Hässleholms Kulturhus.

Resultat i korthet

-------------------------------------------------------------------------------- - Q1 Q1 Helår 2013-09-01 - 2013-11-30 2012-09-01 - 2012-11-30 2012-09-01 - 2013-08-31 -------------------------------------------------------------------------------- - Nettoo 217,2 377,2 1 204,9 msättn ing, MSEK Rörels 29,9 88,1 146,7 eresul tat, MSEK Result 20,9 70,0 135,3 at före skatt , MSEK Period 15,4 66,0 141,6 ens resul tat, MSEK Result 0,63 2,75 5,75 at per aktie , krono r Eget 39,28 36,67 38,66 kapit al per aktie , krono r Under 9 19 30 perio den etabl erade verk, antal Under 17,6 39,5 62,1 perio den etabl erade verk, MW Nettof 1,4 19,5 -17,0 örändr ing verk för elpro duktio n, MW Elprod 36,3 66,7 220,9 uktion , GWh -------------------------------------------------------------------------------- -

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 januari 2014 klockan 08.30.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 47 vindkraftverk med en installerad effekt på 64 MW och en beräknad årlig produktion på ca 158 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF