Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

14:00 / 24 July 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-07-24 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Valberedningen består av följande ledamöter: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB Johan Unger, utsedd av Bengt Johansson Anders Dahlvig, utsedd av Hans-Göran Stennert Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson

Enligt beslut på årsstämman den 26 januari 2013 skall valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2013 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 36 procent av rösterna i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2014 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706-06 62 62 eller e-post . Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande, telefon 0706-06 62 62 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 156 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF