Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Valberedningen för Eolus Vind AB presenterar förslag inför årsstämman 2014

21:15 / 9 December 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-12-09 21:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Valberedningen består av Anders Dahlvig (ordförande), Hans Johansson, Johan Unger och Hans-Göran Stennert. Valberedningen har nedanstående förslag till årsstämman:

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.

2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till 7, vilket är samma som under innevarande verksamhetsår. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.

3. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 1 000 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöterna (som ej är anställda i bolaget). Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

4. Till styrelseledamöter föreslås omval av: Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert. Information om ledamöterna finns på bolagets hemsida.

5. Till revisor föreslås val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som medansvarig revisorer. Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal.

6. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2015 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För ytterligare information kontakta: Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF