Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2011 - 31 maj 2012

08:30 / 9 July 2012 Eolus Vind Press release

Ett bra resultat trots hårdnande marknadsförutsättningar

Hässleholm, 2012-07-09 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars – 31 maj 2012

-- Nettoomsättningen uppgick till 414,9 Mkr (272,5). -- Rörelseresultatet uppgick till 40,9 Mkr (19,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till 36,3 Mkr (16,8). Resultat efter skatt uppgick till 26,8 Mkr (12,5), vilket motsvarar 1,08 kronor (0,55) per aktie. -- Under kvartalet etablerades 21 vindkraftverk (8) med en total effekt på 39,6 MW (16,0). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 27,2 GWh (22,8) med en genomsnittlig intäkt på 49 öre/kWh (80). -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW (0,0) genom investering i ett vindkraftverk. -- Avtal tecknades med Samkraft AB om försäljning av två nyckelfärdiga vindparker om totalt sju verk. -- Den sista etappen av Vindpark Tolvmanstegen färdigställdes och överlämnades till kunder i maj. Parken är en av de största i södra Sverige och består av 22 verk och en total effekt på 44 MW. -- Samarbete med EGL Sverige inleddes avseende elhandel och rådgivning kring koncernens vindkraftsanläggningar.

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2011 – 31 mars 2012

-- Nettoomsättningen uppgick till 1 194,9 Mkr (1 175,3). -- Rörelseresultatet uppgick till 110,5 Mkr (123,4). Resultat efter finansiella poster uppgick till 100,8 Mkr (116,8). Resultat efter skatt uppgick till 75,0 Mkr (86,8), vilket motsvarar 3,01 kronor (3,83) per aktie. -- Under niomånadersperioden etablerades 47 vindkraftverk (35) med en total effekt på 89,3 MW (70,0). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 90,6 GWh (71,2) med en genomsnittlig intäkt på 60 öre/kWh (85). Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 7,7 MW (2,0) genom investering i tre nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre vindkraftverk.

Väsentliga händelser efter balansdagen

-- I juni avyttrade Eolus sex nyuppförda vindkraftverk i Karstorp och Kilagården, Skara kommun, till Wallenstam. Genom affären förvärvade Eolus samtidigt sex vindkraftprojekt under utveckling från Wallenstam. -- I juni presenterades Eolus första norska projekt, Öyfjellet. Projektet är i uppstartsskede och arrendeavtal har tecknats med markägarna. -- I samband med kvartalsbokslutet per den 9 juli har Gustaf Ekberg på egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som VD för Eolus Vind AB. Detta då Ekberg och styrelsen har olika uppfattning om bolagets framtida inriktning. Ekberg kommer att stå till Eolus förfogande under uppsägningstiden. Styrelsen har utsett vice VD Per Witalisson till tillförordnad VD.

Resultat i Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår korthet 2012-03-01 2011-03-01 2011-09-01 2010-09-01 2010-09-01 -2012-05-31 -2011-05-31 -2012-05-31 -2011-05-31 -2011-08-31 Nettoomsättning 414,9 272,5 1 194,9 1 175,3 1 629,0 , Mkr Rörelseresultat 40,9 19,0 110,5 123,4 197,7 , Mkr Resultat efter 36,2 16,8 100,8 116,8 189,3 finansiella poster, Mkr Resultat efter 26,8 12,5 75,0 86,8 139,9 skatt, Mkr Resultat per 1,08 0,55 3,01 3,83 6,18 aktie, kronor Under perioden 21 8 47 35 50 etablerade verk, antal Under perioden 39,6 16,0 89,3 70,0 100,0 etablerade verk, MW Nettoförändring 2,0 0,0 7,7 2,0 4,8 egna verk, MW Elproduktion, 27,2 22,8 90,6 71,2 86,0 GWh

Kontaktinformation

Per Witalisson, tillförordnad VD, tel 010 - 199 88 02

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 370 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF